Graves Hastalığının Değerlendirilmesinde “Shear Wave Elastografi”

Authors

  • Mahi Nur Cerit Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Halit Nahit Şendur
  • Emetullah Cindil
  • Nurullah Dağ
  • Ethem Turgay Cerit
  • Müjde Yaşım Aktürk
  • Suna Özhan Oktar

Abstract

Amaç: Graves hastalığı olanlarda tiroid parankiminin değerlendirilmesinde “shear wave elastografi” nin potansiyel rolünü değerlendirmektir.

Yöntem: Graves hastalığı olan 45 hasta ve 25 sağlıklı kontrol birey kesitsel olarak değerlendirilmiştir. Tiroid parankim sertliği (SWE), 9 MHz lineer prob kullanılarak “shear wave elastografi” ile ölçülmüştür. Tüm hastalarda her tiroid lobu için 5 farklı daire yerleştirilerek tiroid doku sertliği kilopaskal (kPa) cinsinden ölçülmüş ve ortalama SWE değeri hesaplanmıştır. Nicel değişkenler, ortalama ± SD veya ortanca (minimum-maksimum) olarak belirtilmiştir. Tiroid parankim sertlik değerleri Mann-Whitney U testi ile karşılaştırılmıştır. p <0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: Tiroid bezinin ortalama SWE'si Graves hastalığında 28.1 (minimum 7.15, maksimum 69,14) kPa ve kontrol grubunda 10.11 (minimum 3.81, maksimum 20.21) kPa olarak bulunmuştur. Graves hastalığında ortalama SWE değerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p <0.001). SWE ortalamasına göre Graves hastalığı için eğri altında kalan alan 0.954 (CI; 0.908-0.999) idi. SWE için kesme değeri 15.3 kPa olarak belirlendiğinde duyarlılık % 93 ve özgüllük % 80 olarak bulunmuştur. SWE ile TSH düzeyi arasında negatif, sT3 ve sT4 düzeyleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır (r = -0.652, p <0,001, r = 0.598, p <0.001 ve r = 0.498 p <0,001). Ayrıca SWE, anti-tiroid peroksidaz antikoru, TSH-reseptör antikoru, anti-tiroglobulin antikoru ile korelasyon göstermektedir.

Sonuç: Çalışma bulgularımız SWE’nin Graves hastalığı tanısında yüksek tanısal performansa sahip olduğunu göstermiştir. SWE, Graves hastalığının tanısında kullanılabilecek invaziv olmayan, tamamlayıcı bir yöntem olarak yararlı olabilir. 

Downloads

Published

22.05.2021

Issue

Section

Original Research

Most read articles by the same author(s)