Hepatoselüler Karsinom Histolojik Alt Tiplerini Öngörmede Difüzyon Ağırlıklı Görüntülemenin Yeri

Authors

  • Emetullah Cindil Radyoloji
  • Mahi Nur Cerit
  • Kürşat Dikmen
  • Nurullah Dag
  • Halit Nahit Şendur
  • Nil Tokgöz

Abstract

Amaç: Hepatoselüler karsinom (HSK) histolopatolojik derecesini öngörmede difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin (DAG) tanısal performansını değerlendirmek.

Yöntem: Histopatolojik olarak HSK tanısı almış 40 hastanın (20 iyi diferansiye, 13 orta derecede diferansiye, 7 az veya undiferansiye) tedavi öncesi tanı amaçlı yapılan DAG görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Lezyonların DAG’den elde olunan görünür difüzyon katsayısısı (GDK) değerleri ölçüldü. Histopatolojik alt gruplar arası GDK ölçümlerinin farkları Kruskal-Wallis ve Mann Whitney-U testi ile, parametreler arası korelasyon Spearman korelasyon testi ile değerlendirildi. Tanısal performans için Receiver operating characteristics curve analizi kullanıldı.

Bulgular: Az veya undiferansiye HSK’ların ortanca GDK değeri (0,600 x 10-3 mm2/sn), orta derecede diferansiye (0,730 x 10-3 mm2/sn) ve az diferansiye (0,938 x 10-3 mm2/sn) HSK’lardan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p < 0,001). HSK’un histopatolojik derecesi ile GDK arasında güçlü negatif korelasyon saptandı (r = 0,796, p<0,001).

Sonuç: GDK, HSK histolojik alt tiplerini öngörmede noninvaziv bir araç olarak fayda sağlayabilir.

Downloads

Published

12.12.2020

Issue

Section

Original Research

Most read articles by the same author(s)