PORTA HEPATİSTE BENIGN SCHWANNOM

  • Hande KÖKSAL
Keywords: Schwannom, Porta Hepatis

Abstract

ÖZ:Schwannomlar, miyelin kılıf tümörleri olup vücudun her yerinde görülebilirler. En sık yerlesim yerleri santral sinir sistemi, ekstremiteler, boyun, mediasten ve retroperitondur. Yirmi bes yasında kadınhasta karın ağrısı yakınması ile basvurdu. Yapılan tetkiklerde portal hilusta saptanan kitle nedeni ile ameliyata alındı. Tamamı çıkarılan kitlenin patolojik incelemesi sonucunda schwannom tanısı konuldu. Burada, oldukça nadir görülen porta hepatis yerlesimli schwannom olgusu sunuldu. Ameliyatın birinci yılında hasta hastalıksız olarak izlenmektedir.Anahtar Kelimeler: Schwannom, Porta HepatisBENIGN SCHWANNOMA IN THE PORTA HEPATISABSTRACT:Schwannoma is a myelin sheath tumor that can occur almost anywhere in the body. The most common locations are the central nervous system, extremities, neck, mediastinum, and retroperitoneum. A mass located in the portal hilus was detected in a 25-year-old woman who was admitted with abdominal pain and she underwent surgery. The mass was totally removed. Histopathologic examination revealed benign schwannoma. The patient was observed to be disease free in the one year following the operation.Key Words: Schwannoma, Portal Hilus