Bir Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinde Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ve İlişkili Faktörler

Authors

  • Metin Pıçakçıefe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Muğla
  • Raziye Ulku Kıcalı
  • Muhammet Onur Vatandas
  • Seyma Ata
  • Volkan Akkaya

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı bir tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin anksiyete ve depresyon düzeyi ve ilişkili faktörleri incelemektir.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel nitelikteki çalışmanın evrenini 45 son sınıf öğrenci oluşturmaktadır.  45 öğrencinin, 45’i çalışmaya katılmış, ulaşılabilirlik oranı %100’dür. Araştırmanın verileri Beck Anksiyete Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği ve sosyodemografik özelliklerden oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Verinin değerlendirilmesinde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann-Whitney U testi ve Ki-kare kullanılmış, p<0.05 anlamlılık sınırı kabul edilmiştir.

Bulgular: Katılımcıların %42.2’si kadın olup, %60’ı Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) hazırlanmaktadır.  Öğrencilerin %55,6 sında anksiyete, %40’nda ise depresyon bulunmuştur. Anksiyolitik özellikte ilaç kullananların anksiyete ölçeği puan ortalamaları, kullanmayanlara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p=0.011). TUS’a hazırlananların (p=0.038), mezuniyetine 2 aydan fazla süre kalanların (p=0.044), anksiyolitik özellikte ilaç kullananların(p=0.030) ve antidepresan özellikte ilaç kullananların (p=0.046) Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamaları diğer gruplara göre anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Öğrenciler sağlık sonuçları açısından sürekli ve düzenli olarak izlenmelidir.

Downloads

Published

08.12.2022

Issue

Section

Original Research