Akut Odağı Olmayan 36 Aylık Ateşli Çocuklarda Demografik, Klinik Özellikler ve Laboratuvar Parametrelerinin Gizli Bakteriyemiyi ve Klinik Olarak Belirsiz Ciddi Bakteriyel Enfeksiyonları Saptamadaki Değeri

Main Article Content

ayşegül şahiner
Gonul Tanır

Abstract

Amaç: Akut odağı olmayan ateşli çocuklarda en önemli sorun olan kalıcı sekel ve mortalite gelişim riskini önlemek amacı ile klinik olarak belirsiz ciddi bakteriyel enfeksiyon tablolarının tanınmasıdır. Çalışmamızda akut odağı olmayan ateş tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda ciddi bakteriyel enfeksiyonu (CBE) saptamada kullandığımız tanı yöntemlerini geriye dönük olarak değerlendirmeyi amaçladık.


Yöntemler: Bu çalışma Ocak 2008 ile Aralık 2012 tarihleri arasında hastanemiz çocuk enfeksiyon hastalıkları kliniğinde yatırılarak izlenen hastaların dosyaları retrospektif olarak taranarak gerçekleştirildi. Hastaların demografik verileri ile ateş süresi, ateşe eşlik eden bulgular, fizik muayene bulguları gibi klinik verileri ve tam kan sayımı, periferik yayma, C reaktif protein (CRP),  eritrosit sedimentasyon hızları (ESH) değerlendirildi. Bu klinik, demografik ve laboratuvar bulgularının CBE’yi belirlemedeki etkinliği araştırıldı. Akut faz reaktanları ve ateş yüksekliği için sınır değerler belirlenip bu parametrelerin CBE’yi saptamadaki duyarlılığı incelendi. 


Bulgular: Çalışmaya alınan 148 hastanın 45’inde (%30,4) CBE saptandı. Ciddi bakteriyel enfeksiyonu belirlemede toksik granülasyon varlığı, beyaz küre sayısı, mutlak nötrofil sayısı (MNS), CRP düzeyi ve ESH‘nın anlamlı olduğu (sırasıyla p=0.01, p=0.01, p=0.002, p=0.001, p=0.000), diğer parametrelerin ise anlamlı olmadığı görüldü. MNS ≥10000/mm3, CRP≥20 mg/L veESH ≥30 mm/saat olmasının CBE’yi belirlemede anlamlı olduğu saptandı.


Sonuç: Odağı olmayan ateşli hastalarda CBE tanısını koyduracak mükemmel bir test olmamakla birlikte CBE’yi belirlemede beyaz küre sayısı, MNS, ESH ve CRP önemli değere sahiptir.

Article Details

Section
Original Research