MAJÖR TÜKÜRÜK BEZİ KİTLELERİNDE İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİNİN TANISAL DEĞERİ

  • Arzu Ural TATLIPINAR
  • Tanju GÖKÇEER
  • Muharrem GERÇEKER
  • Ömer Çağatay ERTUGAY
  • Arzu TUNCEL
  • Pembegül GÜNEŞ
Keywords: İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Parotis Bezi, Submandibuler Bez

Abstract

ÖZ:Amaç: Majör tükürük bezi kitlelerinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisinin (iiAB) değerinin tartışılması.Gereç ve Yöntem: Haziran 2005-Aralık 2008 tarihleri arasında kliniğimizde majör tükrük bezi kitlesi nedeniyle opere edilen ve tetkik sonuçlarına ulaşılabilen 54 hastanın preoperatif iiAB sonuçları ile operasyon materyalinin histopatolojik değerlendirmesi ile elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. iiAB’nin duyarlılık, özgüllük, tanı doğruluğu parotis, submandibuler bez ve tüm hastalar için araştırıldı.Bulgular: iiAB’nin 24’ü (%44,4) parotis, 30’u (%55,5) submandibular kitleden yapılmıştır. Bu materyallerden 49’u (%90,7) benign, 3’ü (%5,55) malign, 2’si (%3,7) yetersiz materyal tanısı almıştır. Histopatolojik değerlendirme sonucu malign olduğu tespit edilen olgularda iiAB ile iki olguda yalancı negatif sonuç elde edilirken, 1 olguda gerçek pozitif sonuç elde edilmiştir. Tüm olgularda duyarlılık, özgüllük ve doğruluk oranları sırasıyla %33,3 %100, %92,6 olarak elde edilmiştir.Sonuç: Majör tükrük bezi kitelerinde iiAB sonucunun benign olması malignite ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bu açıdan hastanın değerlendirilmesinde klinik bulgular, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi gibi diğer tanı metodlarının bulguları ve iiAB sonuçları birlikte kullanılmalıdır.Anahtar Kelimeler: İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi, Parotis Bezi, Submandibuler BezDIAGNOSTIC VALUE OF FINE-NEEDLE ASPIRATION BIOPSY IN THE MAJOR SALIVARY GLAND MASSESABSTRACT:Purpose: To discuss the value of fine needle aspiration biopsy in the diagnosis of major salivary gland masses.Material and Method: Among the patients operated between 2005 and 2008, FNAB results of 54 patients were available and were compared to histopathologic diagnosis. Sensitivity, specificity and accuracy rate of FNAB were investigated for parotid, submandibular salivary glands and for the whole patient population.Results: FNAB was performed on 24 (44,4%) parotid and 30 (55,5%) submandibular salivary gland masses. Forty-nine of these masses (90,7%) were classified as benign, three (5,55%) were malignant, and two (3,7%) were reported as insufficient material. Among the cases determined to be malignant by histopathologic evaluation, there were two false negatives and one true positive result by FNAB. Sensitivity, specificity and correct diagnosis rates were 33,3%, 100%, 96,1%, respectively.Conclusion: A benign FNAB result does not necessarily exclude a malignancy in major salivary gland masses. So, the patients should be evaluated taking into account the clinical findings, FNAB results and other diagnostic methods like utrasonography, computed tomography.Key Words: Fine Needle Aspiration Biopsy, Parotid Gland, Submandibular Gland
Section
Original Research