The Effect of Oxidative Stress and Antioxidant Capacity on Postmenopausal Bone Mineral Densitometry (Postmenopozal Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Oksidatif Stres ve Antioksidan Kapasitenin Etkisi)

Bone Mineral Density and Postmenopase (Kemik Mineral Yoğunluk ve Postmenopoz)

Authors

  • Zuhal Yıldırım
  • Ozgul Ozgan Celikel
  • Filiz Yıldırım
  • Sevgi Ayhan
  • Aylin SepiciDinçel

Abstract

Amaç: Osteoporozun başlangıcı ve gelişimi ile ilgili birçok mekanizma vardır. Çalışmamızın amacı, açlık kan şekeri, lipid profili, KMY değerleri ile toplam antioksidan durum (TAS), toplam oksidan durum (TOS) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. ) seviyeleri ve paraoksonaz1 (PON1), arilesteraz (ARE) enzim aktiviteleri postmenopozal kadınlarda.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza postmenopozal tanı alan 95 hasta dahil edildi. Hastalar kontrol (T-skor> -1; normal KMY ile n = 33), osteopeni (-2.5 <T-skor≤-1; n = 31) ve osteoporoz (T-) olmak üzere üç çalışma grubuna ayrıldı. puan ≤-2,5; n = 31) grupları. Grupların sosyodemografik özellikleri ile klinik ve laboratuvar bulguları değerlendirildi. Otoanalizör ile serum açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserit, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) düzeyleri hesaplandı. Serum TAS, TOS seviyeleri ve PON1, ARE enzim aktiviteleri kalorimetrik testlerle hesaplandı. 

Bulgular: Menopoz süresi, yaş ve PON1 enzim aktivitelerinin gruplar arasında farklı olduğu ( p <0.05), diğer parametrelerin KMY gruplarından farklı olmadığı belirlendi ( p > 0.05). Buna göre; kontrol grubunun osteopeni ve osteoporoz grupları ile karşılaştırılması, kontrol grubunda serum PON1 enzim aktivitesinin anlamlı olarak arttığını ortaya koymuştur ( p <0.05).

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, artan yaş, menopoz süresi ve oksidatif stresin yanı sıra azalmış PON1 enzimi (bir antioksidan enzim) aktivitesinin, lipid profili ve serum açlık kan şekerinden bağımsız olarak artmış osteoporoza yol açtığını göstermektedir.

ÖZET

Giriş: Osteoporozun başlangıcı ve dönüşümü ile birçok mekanizma bulunmaktadır. Çalışmamızın amacı, postmenopozal kadınlarda açlık kan şekeri, lipid profil, kemik mineral yoğunluğu ile toplam antioksidan kapasite (TAS), total oksidan kapasite (TOS) düzeyleri, paroksanaz 1 (PON1) ve arilesteraz (ARE) aktiviteleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza postmenopozal dönemdeki 95 hasta dahil edildi. Hastalar kontrol (T-skor> -1; normal KMY ile n = 33), osteopeni (-2.5 <T-skor≤-1; n = 31) ve osteoporoz ((T-skor ≤-2.5; n = 31)) olmak üzere üç çalışma grubuna ayrıldı. Grupların sosyodemografik özellikleri ile klinik ve laboratuvar bulları değerlendirildi. Serum açlık kan şekeri, kolesterol, trigliserit, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) düzeyleri otoanalizör ile ölçüldü. Serum TAS, TOS seviyeleri ve PON1, ARE enzim aktiviteleri kalorimetrik yöntem ile ölçüldü. Parametreleri arasında fark olmadığını görmek için ANOVA çoklu karşılaştırma testleri testi. Bu parametrelerin hangi gruplar arasında farklı olduğunu belirlemek için Scheffe testi yapıldı. P <0,05 değeri değerli olarak kabul edildi.

Bulgular: Menopoz süresi, yaş ve PON1 aktivitelerinin gruplar arasında farklı olduğu (p <0.05) belirlendi. Buna göre; osteopeni ve osteoporoz grupla grubu, grup grupta serum PON1 aktivitesi anlamlı olarak arttığı saptandı (p <0.05).

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, artan yaş, menopoz süresi ve oksidatif stresin yanı sıra azalmış PON1 (bir antioksidan enzim) aktivitesi, lipid profil ve serum açlık kan şekerinden bağımsız olarak artmış osteoporoza yol açtığını gösteriyor.

Downloads

Published

17.03.2022

Issue

Section

Original Research