Sepsis ile İlgili İnternet Kaynaklı Hasta Eğitim Materyallerinin Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi

Main Article Content

VOLKAN HANCI
NİSA ZÜLAL SARI
EMİNE SINNIK
NİLAY BOZTAŞ
GÖZDE GÜRSOY ÇİRKİNOĞLU
ozlem oner

Abstract

Giriş: Okunabilirlik metinlerle ilgili nicel bazı veriler sunarak, o dile ait hecelerin, kelimelerin ve cümlelerin karakteristik özellikleriyle belirli düzeydeki okuyucu tarafından metnin kolay anlaşılabilir olup olmadığı hakkında bilgi verir. Çalışmamızın amacı "Sepsis" ile ilgili internet kaynaklı ingilizce hasta eğitim materyallerinin okunabilirliklerinin değerlendirmesidir.


Gereç ve Yöntem: Anahtar sözcük olarak "Sepsis" kullanılarak ingilizce dilinde ilk 100 internet sitesi tarandı. Çalışmaya dahil edilen metinler; Flesch Reading Ease Score(FRES), Flesch-Kincaid Grade Level(FKGL), Simple Measure of Gobbledygook(SMOG), Gunning Fog, The Coleman-Liau İndeksi, otomatik okunabilirlik indeksi, Linsear Write formülleriyle değerlendirildi. Metin içinde yer alan latince tıbbi kökenli kelime sayıları belirlendi.


Bulgular: Çalışmaya alınan ilk 100 internet sitesinden 48’i "Sepsis" ile ilgili hasta bilgilendirmesine yönelik sitelerdi. Değerlendirilen 48 internet sitesine ait metinlerin analizinde FRES ortalaması 47,31±13,14(oldukça zor), Gunning Fog ortalaması 13,63±3,04(çok zor), FKGL ve SMOG ortalaması sırasıyla 11,36±2,82 ve 10,31±2,81 yıllık eğitim, The Coleman-Liau İndeksi 11,42±1,95 yıllık eğitim, otomatik okunabilirlik indeksi 11,53±3,46 yıllık eğitim, Linsear Write Formülü ise 12,36±3,97 yıllık eğitim olarak belirlendi. Tüm okunabilirlik formüllerine göre okunabilirlik düzeyinin 6. sınıf düzeyinin çok üzerinde olduğu değerlendi Metinlerin wr skor ortalaması ile FRES ortalaması arasında pozitif yönlü,Google rank sıra ile latince kelime ortalaması arasında negatif yönlü zayıf korelasyon ilişkisi olduğu belirlendi.


Sonuç: Çalışmamızda sepsis ile ilgili metinlerin analizinde FRES ve Gunning Fog değeri açısından oldukça zor olarak saptanırken, FKGL, SMOG, Coleman-Liau İndeksi, otomatik okunabilirlik indeksi, Linsear Write Formülü değerlerine göre metinlerin 10-13 yıl arası eğitime sahip kişilere hitap ettiği belirlendi. Çalışmamızda "Sepsis" ile ilgili internet kaynaklı hasta eğitim materyallerinin okunabilirlik düzeyinin oldukça yüksek olarak bulundu.

Article Details

Section
Original Research