2015-2016 Sezonunda Yatarak İzlenen Pediyatrik İnfluenza Olgularının Suşa Göre Dağılımı ve Klinik Özellikleri Pediyatrik İnfluenza Olgularının Suşa Göre Dağılımı ve Klinik Özellikleri

Main Article Content

Tugba Bedir
Cemalettin Güneş
Burcu Ceylan Cura Yayla
Hasan Tezer
Anıl Tapısız

Abstract

Giriş


İnfluenza tüm dünyada ve ülkemizde yaygın görülen, önemli mortalite ve morbiditeye sahip viral bir bir solunum yolu hastalığıdır. Her yaş grubunu etkileyen bir hastalık olup enfeksiyon hızının çocuklarda da oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Subtiplerin dağılımı yıllara ve bölgelere değişebilmektedir. 


Bu çalışmada 2015-2016 sezonunda merkezimizde yatarak izlenen influenza olgularının suş dağılımı ve suşa göre görülen klinik özellikler araştırılmıştır.


Yöntemler


1 Ekim 2015-1 Nisan 2016 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi pediatri servislerinde grip benzeri hastalık (GBH) tanı kriterlerine uyan semptom ve bulguları olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri, semptom ve bulguları, laboratuvar sonuçları, tedavileri ve izlemde gelişen komplikasyonlar kaydedildi.  Bu verilerin solunum yolundan izole edilen influenza virüs tipleri ve subtipleriyle ilişkisi incelendi.


Bulgular


Çalışmamızda GBH semptomları pozitif olan 212 hasta tarandı, bu hastaların toplam 30’unda influenza virüs pozitifti. Hastaların median yaşı 30 aydı(1-180 ay).  Hastaların 17’si(56.6%) kız,13’ü(43.4%) erkekti.


Toplam 30 hastanın solunum yolunda(%14,1) influenza virüs pozitif saptandı. Hastaların 24(%80)’ünde influenza A, 3(%10)’ünde influenza B, 3(%10)’ünde birden fazla virüs pozitif saptandı.  İnfluenza A virüs pozitif saptanan hastaların 13’ünde H1N1 subtipi, 9’unda H3N2 subtipi olduğu görüldü. Hastaların 21 (%70)’inde komplikasyon izlenmiş olup en sık görülen komplikasyon pnömoni (%53.3) oldu. Komplikasyon gelişen hastaların %47.7’si H1N1, %38.1’i H3N2 pozitifti (p=0.004)


Sonuç


İnfluenza enfeksiyonları çocuklarda her zaman önemi devam eden enfeksiyonlardır ve dinamik epidemiyolojik özellikler nedeniyle sürekliliği olan, çok merkezli epidemiyolojik çalışmalar her zaman önemini korumaktadır. Çocuklarda influenza tipleri ve alttiplerine göre hastalık özelliklerini karşılaştırmalı ortaya koyan çalışma sayısı azdır. Bu çalışma alttiplere göre klinik bulguları karşılaştırarak sunması nedeniyle önemlidir.

Article Details

Section
Original Research
Author Biographies

Cemalettin Güneş, Gazi University Faculty of Medicine

Department of Pediatric Infectious Diseases

Burcu Ceylan Cura Yayla, Gazi University Faculty of Medicine

Department of Pediatric Infectious Diseases

Hasan Tezer, Gazi University Faculty of Medicine

Department of Pediatric Infectious Diseases

Anıl Tapısız, Gazi University Faculty of Medicine

Department of Pediatric Infectious Diseases