ERİŞKİN BİREYLERDE OKÜLER VESTİBÜLER UYARILMIŞ MİYOJENİK POTANSİYEL TEST BULGULARININ İNCELENMESİ

Main Article Content

Sibel Turhan
Gurbet İpek ŞAHİN KAMİŞLİ
Bülent Gündüz
Çağıl GÖKDOĞAN
Yusuf Kemal Kemaloğlu
Nebil Göksu

Abstract

Amaç: Utrikül ve süperior vestibüler siniri değerlendiren ve Vestibulo-oküler refleks ağı ile ilgili bilgi veren objektif bir nöro-otolojik test olan Oküler Vestibüler Uyarılmış Miyojenik Potansiyel (OVEMP) testinin belirlenen uygulama standartları çerçevesinde, klinik değerlendirme ve öğrenci eğitiminde kullanılmak üzere normalizasyon verilerini oluşturmaktır


Yöntemler: Çalışma grubu otolojik, nörolojik, nöropskiyatrik ve oto-nörolojik yakınması ve bu alanlarda geçirilmiş ameliyat öyküsü olmayan, sağlıklı 18-60 yaş aralığında 33 kadın ve 33 erkek bireyden oluşmaktadır. OVEMP değerlendirme parametreleri; latans, amplitüd ve interpeak latans değerleri olup ayrıca kulaklar arası amplitüd asimetri oranı da hesaplanmış ve ±1 standart sapma içine giren değerler bulunmuş ve yaş, cinsiyet ve sol-sağ taraflar arasında fark olup olmadığına da bakılmıştır.


Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 132 kulağın tamamında, belirlenen uygulama standartları çerçevesinde literatür ile uyumlu OVEMP cevapları elde edilmiş; verilerin cinsiyet, yaş ve sol-sağ taraflar arasında farklılık göstermediği bulunmuş olup N1 Latans (msn), P1 Latans (msn), N1-P1 Amplitüd (μV) ve N1-P1 interpeak latans (msn) ortalamaları, sırasıyla 10.44, 15.26, 9.81 ve 4.82 olup bu değişkenlerin tamamında ölçümlerin %90’dan fazlasının ±1 standart sapma içinde olduğu görülmüştür. Kulaklar arası amplitüd asimetri oranı ise %16.88 olarak hesaplanmış olup % 95,45’i ±2 standart sapma içinde yer almaktadır.


Sonuç: OVEMP’in belirlenen uygulama standartları elde edile normalizasyon değerleri çerçevesinde uygulamada ve eğitimde güvenle kullanılabileceği görülmektedir. Aynı test koşulları sağlandığı taktirde tüm klinikler de vestibuler hastalıkların değerlendirilmesinde ve OVEMP’in uygulamalı eğitimde kullanılabilir.


 

Article Details

Section
Original Research