Tonsillektomi Sonrası Kanama; İlişkili Faktörler ve Klinik Tecrübelerimiz

Main Article Content

Süleyman Cebeci

Abstract

Amaç: Tonsillektomi ve adenotonsillektomi, pediatrik ve erişkin yaş grubunda en sık uygulanan Kulak Burun Boğaz (KBB) ameliyatlarındandır. Ameliyat sonrasında kanama en sık ve ciddi komplikasyondur. Bu çalışmada kliniğimizde tonsillektomi ameliyatı yapılmış olan hastalarda ameliyat sonrası kanamaya neden olabilecek faktörlerin incelenmesi ve kanama oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.


Yöntemler: Bu çalışmaya, Ocak 2018 ve Eylül 2019 tarihleri arasında kliniğimizde tonsillektomi ameliyatı uygulanmış olan hastalar dahil edilmiştir. Çalışma retrospektif özellikte bir arşiv çalışmasıdır. Hastalara ait yaş, cinsiyet, endikasyon, ameliyat tekniği, ameliyat sonrası kanama olup olmadığı, kanama olan hastalarda kaçıncı günlerde olduğu, tekrarlayan kanama durumu, kan transfüzyonu ihtiyacı, ne gibi müdahaleler yapıldığı, altta yatan kanama bozukluğu varlığı gibi veriler klinik ameliyat kayıt defterleri ve hastane bilgi yönetim sistemi taranarak toplanmıştır.


Bulgular: Çalışmaya 646 hasta dahil edildi. Kanama oranı %7 (n=45) olarak bulunmuştur. Hastaların %47,2 ‘si tıkayıcı uyku apnesi, %52,2’si ise rekürren/kronik tonsillit endikasyonu ile opere edilmiştir. Ameliyat sonrası kanamalar, erişkin hastalarda, rekürren tonsillit nedeniyle opere olanlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha sık görülmüştür. Ameliyat sonrası kanama ile başvuran hastaların %24’üne genel anestezi altında müdahale edilmesi gerekirken, 2 hastaya da kan transfüzyonu yapılmıştır. Vaka serimizde mortalite ile karşılaşılmamıştır.


Sonuç: Tonsillektomi en sık yapılan operasyonlardan olmasına rağmen ameliyat sonrası kanama sık görülür ve hem hasta hem de cerrah açısından stresli bir durumdur. Ameliyat sonrası takip ve önerilere hastanın uyumu yapılan cerrahi kadar önemlidir. Tonsillektomi sonrası kanama ile gelen hasta hospitalize edilerek hızlı ve uygun müdahaleler yapılmalıdır.

Article Details

Section
Original Research