Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Konusundaki Tutumları Attitudes of Medical Students on Smoking

Main Article Content

Hatice Kılıç
Sevil Pempeci
Erinç Sarıkulak
Berfin Aknar
İrem Bilgiç
Afra Alkan
Ayşegül Karalezli

Abstract

Amaç: Sigara bırakmayla yaşamın daha sonraki dönemlerinde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlenebileceğinden özellikle gençlerde çok önemlidir. Erişkin sigara içicilerin %90’ı ilk sigaralarını 18 yaşından önce içmişlerdir. Çalışmamızda, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin sigara içmeye dair tutumlarını değerlendirmek amaçlanmıştır


Yöntem: Çalışmaya Yıldırım Beyazit Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1., 2., 3., 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin sigara içme tutum ve davranışlarını sorgulayan bir anket hazırlanmıştır.  Çalışmaya alınan öğrencilere, tüm tıp fakültesi öğrencileri arasında gönüllülük esasına göre anketler doldurtulmuştur. Veriler SPSS -21 programına kaydedilmiştir. Tanımlayıcı veriler analiz edilmiştir.


Bulgular: Çalışmaya alınan 610 öğrencinin median (minimum-maksimum) yaş ortalaması 20 (17-27) idi. Tüm öğrencilerin 245 (%40.2)’i erkek, 365 (%59,8)’i kadın, 600 (%98.4)’ü bekar, 10 (%1,6)’u evli idi. Çalışmaya katılan öğrencilerin 183 (%30)’ü 1.sınıf, 127(% 20,8)’si 2.sınıf, 127 (%20,8)’si 3.sınıf, 83 (%13,6)‘ü 4.sınıf, 60(%9,8)’ ı 5.sınıf, 30 (% 4,9 )‘u 6.sınıf öğrencilerinden oluşmaktaydı. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin sigara kullanma oranı 105 öğrenci ile %17,2; bırakma oranı %7,5 olarak belirlenmiştir. Olguların günde ortalama içtikleri sigara adedi median (minimum-maksimum) 8 (1-30), ortalama sigara içme süreleri median (minimum-maksimum) 36 (2-108) ay idi. Tip fakültesi öğrencilerinin sigaraya ilk başlama yaşı median (minimum-maksimum) 16 (5-24), düzenli sigara içme yaşı median (minimum-maksimum) 18 (13-25) olarak saptandı.


Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara ile ilgili tutum ve davranışlarını daha olumlu düzeylere taşıyacak, farkındalık eğitimine ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır.  

Article Details

Section
Original Research