NONKARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM: OLGU SUNUMU

Main Article Content

Abstract

Pulmoner ödem birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen alveolar boslukta ve interstisyumda asırı derecede sıvı birikimi ile karakterize bir tablo olup akut kötülesen çocuklarda sık görülen bir problemdir. Öncelikle pulmoner ödem tablosunun kardiyojenik mi nonkardiyojenik mi olduğunu tanımlamak farklı tedavi yaklasımları kullanıldığından uygun ve etkin bir tedavi için gereklidir. Hipertansif ensefalopati atağı sonrası nonkardiyojenik akciğer ödemi tablosuna girmis olgumuzda dikkati çekmek istediğimiz nokta erken santral venöz moni- terizasyon ile bu ayrımı yapmayı kolaylastırarak tedavide sol ventrikül ön yü- künü arttıracak uygun sıvı desteği ile ventilasyonu sağlama gerekliliğidir.

Anahtar Kelimele: Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem, Santral Venöz Basınç, Akut Pulmoner Ödem.

NONCARDIOGENIC PULMONARY EDEMA: CASE REPORT ABSTRACT

Pulmonary edema is a common problem in the acutely ill child and is charac- terized by excessive accumulation of fluid in the air spaces and interstitium. The primary determination that must be made at the outset is whether the ca- tegory of edema is cardiogenic or non-cardiogenic. We describe a case of non- cardiogenic pulmonary edema after hypertensive encephalopathy treatment fo- cusing on fluid resuscitation to increase left ventricular preload with central ve- nous monitoring and ventilatory support.

Key Words: Noncardiogenic Pulmonary Edema, Central Venous Pressure, Acute Pulmonary Edema.

Article Details

Section
Case Report