Beyin Metastazlı Hastalarda Eşzamanlı Siklooksigenaz-2 Inhibitörü ve Tüm Beyin Radyoterapi Uygulaması

  • Hüseyin BORA
  • Haluk AŞIKOĞLU
  • Müge AKMANSU
  • Özge Petek ERPOLAT

Abstract

Amaç: Beyin metastazı, kanser hastalarında morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir. Lokal kontrolü artırmak için yaklaşımlardan biri siklooksigenaz-2 inhibitörü (selekoksib) gibi radyoduyarlılığı artıran ajanları kullanmaktır. Bu çalışma rezeke edilemeyen beyin metastazlı hastalarda tüm beyin ışınlaması ile eşzamanlı kullanılan selekoksibin güvenirliliğini ve etkinliğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.Yöntemler: Selekoksib (400 mg/günlük doz) ile birlikte veya tek başına tüm beyin ışınlaması (10 fraksiyonda 30 Gy, 2 haftada) alan beyin metastazlı 30 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Selekoksib+radyoterapi grubunda olan 30 hastanın 17’si, sadece radyoterapi alan gruptaki 13 hasta ile karşılaştırıldı. Radyoterapi bitiminden sonraki 60’ıncı günde radyolojik yanıt, nörolojik ve performans durumu ile birlikte nörolojik ve hematolojik toksisiteler değerlendirildi.Bulgular: Selekoksib+radyoterapi grubunda ortalama tümör hacimi 7.9 mm3’ten 3.3 mm3’e azaldı. Sadece radyoterapi alan grupta tedavi öncesi değerler ile karşılaştırıldığında ortalama tumor haciminde bir değişiklik gözlenmedi. Tedavi grupları arasındaki ortalama tümör haciminin farkı istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0.001). İlaveten, objektif yanıt oranları selekoksib ve radyoterapi grubunda yüksek bulundu (p=0.002). Ancak, radyoterapiye selekoksib eklenmesinin nörolojik ve performans durumunu önemli ölçüde düzeltmediği izlendi. Hastalarda hematolojik ve nörolojik toksisite gözlenmedi.Sonuç: Tüm beyin radyoterapisi ile eşzamanlı selekoksib uygulamasının beyin metastazlarının tedavisinde etkili ve güvenli olduğu bulundu. Ancak, sonuçlarımızı doğrulamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.Anahtar Kelimeler: Beyin metastazı, siklooksigenaz-2 inhibitörü, selekoksib, radyoterapiConcomitant Application of Cyclooxygenase-2 Inhibitor and Whole Brain Radiotherapy in Patients with Brain MetastasisAbstractObjective: Brain metastasis is one of the important causes of morbidity and mortality in cancer patients. One approach for improving local control is applying agents such as cyclooxygenase-2 inhibitor (celecoxib) that enhance radiosensitivity. This study was aimed to evaluate the safety and efficacy of the celecoxib which is delivered concomitant to whole brain radiotherapy in patients with unresectable brain metastasis.Methods: Thirty patients with brain metastasis, who received whole brain radiotherapy (30 Gy in 10 fractions over 2 weeks) alone or with celecoxib (a dose of 400 mg/day) were evaluated prospectively. Seventeen of 30 patients were in the celecoxib+radiotherapy group compared to 13 patients who were in the radiotherapy only group. The radiological response, neurological and performance status with neurological and hematological toxicities were assessed at the 60th day following radiotherapy.Results: Mean tumor volume was reduced from 7.9 mm3 to 3.5 mm3 in the celecoxib+radiotherapy group. In the radiotherapy only group, we did not observe any changes in mean tumor volume (8.9 mm3) compared to pretreatment values. The difference of mean tumor volumes between treatment groups was statistically significant (p=0.001). Moreover, objective response ratios were higher in the celecoxib and radiotherapy group (p=0.002). However, the addition of celecoxib to radiotherapy did not improve neurological and performance status significantly. No hematological and neurological toxicities were observed in patients.Conclusion: Concomitant application of celecoxib with whole brain radiotherapy was found effective and safe in the treatment of brain metastasis. However, further studies are required to validate our results.Key Words: Brain metastasis, cyclooxygenase-2 inhibitor, celecoxib, radiotherapy
Section
Original Research