BÖBREK DALAK VE PERİFERİK ARTERİYEL SEPTİK EMBOLİ İLE KOMPLİKE OLAN BRUSELLA PROSTETİK KAPAK ENDOKARDİTİ: OLGU SUNUMU

  • Adem Güler
  • Mehmet Ali Şahin
  • Kıvanç Atılgan
  • Ufuk Demirkılıç
  • Harun Tatar

Abstract

Günümüzde enfektif endokardit hala morbidite ve mortalite yönünden yüksek risk taşımaktadır. Tedavide olumlu sonuç alınabilmesi için hızlı teshis, etkili tedavi ve komplikasyonların tanınması gereklidir. Ancak çoğu zaman spesifik tanı konulup etkili tedavi başlanana kadar zaman kaybedilmektedir. Enfektif endokardit tanısı için yapılan kan kültürü testi, streptokok ve stafilokok gibi nonspesifik organizmaları içine alan organizmalar için kullanılmaktadır. Eğer brusella gibi spesifik bir organizma enfektif endokarditten sorumlu ise klinisyen tanıya ulaşmak için hastanın semptomlarından şüphelenmelidir. Bu semptomlar nonspesifik brusellozis semptomları olabileceği gibi enfektif endokardite ve sebep olduğu komplikasyonlara bağlı septomlar da olabilir. Bu makalede visseral ve periferik arteryel emboli ile prezente olan ve etkeni Brusella Melitensis olan enfektif endokarditli bir hasta üzerinde durulacaktır.Anahtar Kelimeler: Brusella, Endokardit, Protez KapakBRUCELLA PROSTHETIC VALVE ENDOCARDITIS COMPLICATED BY SEPTIC EMBOLISM OF THE RENAL, SPLENIC, AND PERIPHERIC ARTERY: A CASE REPORT Infective endocarditis still carries a high risk of morbidity and mortality in the current era. Rapid diagnosis, effective treatment, and prompt recognition of complications are essential for a good patient outcome. However, time is usually wasted until the specific diagnosis is made and effective treatment is started. Blood culture, the diagnostic test used in infective endocarditis, has been more commonly used for nonspecific organisms, including streptococci and staphylococci. If a specific organism like brucella is responsible for infective endocarditis, the clinician should be suspicious of the patient’s symptoms to obtain an exact diagnosis. These symptoms can be not only the nonspecific brucellosis symptoms but also the symptoms related to infective endocarditis and its complications. This article focuses predominantly on a patient with infective endocarditis caused by Brucella melitensis.Key words: Brucellosis, Endocarditis, Prosthetic Valve