BIOLOGICAL VARIATION AND REFERENCE CHANGE VALUE (RCV) OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN (PSA) LEVELS IN THE SERUM OF HEALTHY YOUNG INDIVIDUALS

  • Gönül Erden
  • Günay Tezcan
  • Özden Ayşe Soydaş
  • Metin Mustafa Yıldırımkaya

Abstract

Purpose: The objectives of this study were to provide data about the intraindividual biological variations in prostate specific antigen levels for young men and to evaluate the significance of changes in serial results from an individual.Materials and Methods: The study group comprised 26 healthy male volunteers; median (range) age was 32.5 (22-49) years. Four blood samples were obtained from each subject, one at each 14-day interval. Serum PSA levels were measured by a chemiluminescent microparticle immunoassay (CMIA) on a random-access analyzer.Results: The intra-individual biological variation for total serum prostate specific antigen was 20.7%. The reference change value (RCV) for tPSA was 49.4% (p <0.05)Conclusion: The estimates of intra-individual biological variation and RCV for total PSA in the group were similar to the published mean data on elderly subjects. For men under 50 years old, a change greater than 50% in tPSA levels in a 14-day interval indicates a significant change. The biological variation should be considered when evaluating PSA results for all age groups. Moreover, for the reliable use of the PSA assay in clinical practice determinations of CVA, CVI, and RCV are required. When screening and monitoring, especially familial forms of prostate cancer in younger men, our estimates of biological variation and RCV for total PSA may be considered.Key words: Biological Variability, Total PSASAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE SERUM PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN (PSA) DÜZEYLERİNİN BİYOLOJİK VARYASYONU VE REFERANS DEĞİŞİM DEĞERİ Amaç: Sağlıklı genç bireylerde prostat spesifik antijen (PSA) düzeylerinin birey-içi biyolojik varyasyon değerlerini saptamak ve bir bireyden ard arda yapılan iki ölçüm arasındaki değişimin anlamlılığını değerlendirebilmek.Gereç ve Yöntem: Çalısmaya 26 sağlıklı gönüllü erkek [ortanca; yas aralığı, 32,5 yıl (22-49)] alındı. Ondört günlük aralar ile her bireyden dörder tane numune toplandı. Serum PSA düzeyleri kemiluminesan mikropartikül immün yöntem (CMIA) ile otoanalizörde çalışıldı.Bulgular: Total PSA’nın birey-içi biyolojik varyasyonu % 20,7 ve referans değişim değeri % 49,4 olarak bulundu (p <0,05)Sonuç: Sağlıklı genç bireyler için hesaplanan birey-içi biyolojik varyasyondeğeri, yaşlı bireyler için bildirilmiş sonuçlar ile uyumlu idi. 50 yaşından küçük erkekler için;14 günlük ara ile ölçülmüş iki PSA sonucu arasında %50’den büyük bir değişim anlamlı bir farkı ifade etmektedir. Tüm yaş grupları için PSA sonuçları değerlendirilirken biyolojik varyasyon dikkate alınmalıdır. Klinik pratikte PSA testinin güvenilir şekilde kullanılabilmesi için analitik varyasyon (CVA), birey-içi varyasyon (CVI) ve RCV değerlerinin bilinmesi gerekir. Prostat kanserinin özellikle de ailesel formunun tarama ve takibi sırasında, elde etmiş olduğumuz verilerin faydalı olabileceğin düşünmekteyiz.Anahtar Kelimeler: Biyolojik Varyasyon; Total PSA
Section
Original Research