ATTITUDES OF PATIENTS IN A RURAL AREA AND AN URBAN AREA ABOUT GROIN HERNIA REPAIR

  • Kemal Karakaya
  • Oktay Irkörücü
  • A.Uğur Emre
  • H.Bülent Uçan
  • Handan Ankaralı
  • Mustafa Cömert

Abstract

Purpose: Groin hernia repair is one of the commonest operations in surgicalpractice. The aim of this study was to find out if there is any difference between patients living in a rural area and those living in an urban area in terms of preferred type of anaesthesia, patients’ participation in decision making, and hospitalisation time.Methods: The records of patients that underwent an elective groin hernia repair between November 2001 and April 2006 were evaluated retrospectively.  Preferred type of anaesthesia, hospitalisation time, and participation in the decision making were investigated in patients living in a rural and an urban area, in the northern Black Sea region of Turkey. We also investigated whether the patient’s age and sex had any effect on these parameters.Results: A total of 206 patients underwent elective repair of groin hernia in a State Hospital. Mean postoperative time spent in hospital was significantly longer for patients living in the rural area than for those living in the urban area. The hospitalisation time was longer for male than for female patients. Local anaesthesia was the preferred type of anaesthesia for the elderly. Older patients and villagers mostly preferred the physician to make the final decision about their treatment and they had longer hospital stays.Conclusion: Mean hospitalisation time was longer for patients living in the rural area and for male patients than for female patients. Younger patients and city dwellers preferred to make their own decision about their treatment and they had shorter hospital stays.Key Words: Groin Hernia, Hernia Repair, Decision Making, Transportation FacilitiesKASIK FITIĞI TAMİRİNDE KIRSAL VE KENTSEL YERLEŞİM YERİNE GÖRE HASTALARIN TUTUMLARIAmaç: Kasık fıtığı onarımı en sık yapılan cerrahi uygulamalardan biridir. Bu çalışmanın amacı kırsal ve kentsel yerleşim yerlerinde yaşayan hastalar arasında tercih edilen anestezi yöntemi, hastaların karar verme sürecine katılımı ve hastanede yatma süresi açısından fark olup olmadığının değerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Kasım 2001- Nisan 2006 tarihleri arasında elektif kasık fıtığı onarımı uygulanan 206 hastaya ait veriler retrospektif olarak değerlendirildi Karadeniz bölgesinde yerel bir hastanede kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen hastalar ulaşım imkanlarına göre kırsal ve kentsel yerleşim yerinde yaşayanlar olarak 2 gruba ayrıldılar. Bu gruplar arasında tercih edilen anestezi yöntemi, hastanede ameliyat sonrası yatış süresi ve hastaların karar verme sürecine katılımı irdelendi. Aynı zamanda hastaların yaşı ve cinsiyetine göre bu parametreler açısından fark olup olmadığı irdelendi.Sonuç: Ameliyat sonrası hastanede ortalama yatış süresi kırsal alanda yaşayanlarda ve erkeklerde daha uzundur. Genç hastalar ve şehirliler, yaşlılar ve kırsal kesimde yaşayanlara göre seçilecek ameliyat ve anestezi yöntemi konusunda daha çok kendileri karar verme eğiliminde olmuşlardır.Anahtar Kelimeler: Kasık Fıtığı, Fıtık Onarımı, Karar Verme, Ulaşım Olanakları
Section
Original Research