ACİL SERVİSE BAŞVURAN ERİŞKİN AKUT ZEHİRLENME OLGULARININ ANALİZİ

  • Celaleddin Demircan
  • Ferda Kahveci
  • Zülfi Engindeniz
  • Murat Kıyıcı
  • Nermin Kelebek Girdin
  • İlker Ercan
  • Hikmet Tekçe
  • Fatma Özdemir
  • Gürayten Özyurt

Abstract

Amaç: Bu çalısmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine basvuran erişkin akut zehirlenmeli hastalardaki yaş, cinsiyet özellikleri, toksik madde türleri, intihar girişimi ve mortalite oranları hakkında epidemiyolojik bilgilerin edinilmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: 1.6.2002 ile 31.5.2003 tarihleri arasındaki 1 yıllık sürede acil servise basvuran akut zehirlenmeli hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Veriler ülkemizdeki ve dünyadaki benzer çalışmaların sonuçları ile karsılaştırıldı.Bulgular: Bu süre içinde acil servise başvuran 21934 hastanın 430’unda (%1,96) akut zehirlenme vardı. Bu hastaların 259’u (%60,2) kadın, 171’i (%39,8) erkek ve ortalama yaş:29,9, maruz kalınan toksik maddeler ve oranları; ilaçlar:%47,4, pestisidler:%10,7, toksik gazlar:%10,0, koroziv madde: %6,5, alkol:%3,5, gıda:%15,8, hayvansal kaynaklı:%3,0 ve diğerleri:%3,0 idi. Hastaların %29,8’i yatırılmış, %22,3’ü başka hastaneleresevkedilmiş, %47,9’u ise acil servisten taburcu edilmiş ve mortalite oranı %1,2 idi. Zehirlenmelerin %54,9’u intihar amaçlı olup bu hastalarda kadın/erkek oranı: 2,2, en sık alınan toksik madde türü ilaçlardı (%85,2).Sonuç: Akut zehirlenmelerin kadınlarda ve genç yaşlarda daha sık görülmesi, ilaçların en sık neden olan toksik madde türü olması, zehirlenmelerin çoğunun intihar amaçlı olması ve mortalite oranının düşüklüğü ülkemizdeki diğer çalışmaların sonuçları ile benzer bulunmustur. Diğer hastanelere sevk oranımız daha yüksek olup bu durum hastanemizde bu hastaların kısa süreli izlemi için uygun organizasyonun yapılmasını gerektirir.Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Acil Servis, İntihar ANALYSIS OF ACUTE ADULT POISONING CASES AMONG PATIENTS ADMITTED TO THE EMERGENCY Purpose: The aim of this study was to define the epidemiological features such as age, sex, toxic substance, suicide, and mortality rates of the adult poisoning cases among patients admitted to the Emergency Department (ED) of Uludağ University Medical Faculty Hospital.Materials and Methods: Records of acute adult poisoning cases at the ED within a one-year period (June 1, 2002 - May 31, 2003) were evaluated retrospectively. Data were compared to those of similar studies from Turkey and around the world.Results: In total 430 (1.96%) of 21,934 patients admitted to the ED during the study period suffered acute poisoning. Of these patients 259 (60.2%) were women and 171 (39.8%) were men and the mean age of the patients was 29.9. Patients were exposed to different types of toxic substances: drugs (47.4%), pesticides (10.7%), toxic gases (10%), corrosives  (6.5%), alcohol (3.5%), food (15.8%), toxic substances of animal origin (3.0%), and others (3.0%). In all, 29.8% of the patients were admitted tohospital, 22.3% were transferred to other hospitals, and 47.9% were discharged from the ED, and the overall mortality rate was 1.2%. In addition, 54.9% of the poisonings were suicide attempts and within this group the women to men ratio was 2.2 and the most common toxic substance was a drug (85.2%).Conclusion: Our results were similar to those of previous studies from this country as acute poisonings are more common in women and younger ages, most of them were suicide attempts, and the mortality rate was low. Our transfer rate was high and this may necessitate the organization of short-term observation of these patients.Key words: Poisoning, Emergency Department, Suicide
Section
Original Research