HİSTEREKTOMİNİN STEROİDOJENİK HORMONLAR OLAN ESTRADİOL, PROGESTERON VE TESTOSTERON DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: DENEYSEL DİSİ RAT MODELİ

  • Ömer Lüfti Tapısız
  • Mustafa Özat
  • Hakan Aytan
  • Barış Mülazımoğlu
  • Kenan Köse
  • Tayfun Güngör
  • Ümit Bilge
  • Leyla Mollamahmutoğlu

Abstract

Amaç: Histerektominin steroidojenik hormonlar olan estradiol, progesteronve testosteron düzeyleri üzerine etkilerinin deneysel dişi rat modelindeincelenmesi.Gereç ve Yöntem: Çalışmada Wistar Albino türü toplam 45 adet dişi rat kullanıldı. Çalışmaya dahil edilen ratlar randomize olarak çalışma [histerektomi(n=30)] ve kontrol [sham (suni) operasyonu (n=15)] grubunu oluşturmak üzere iki gruba ayrıldı. Çalışma grubundaki ratlara histerektomi, kontrol grubundaki ratlara sham (suni) operasyonu uygulandı. Her iki grupdaki ratlardan hormon parametrelerinin (estradiol, progesteron, testosteron)  belirlenmesi için bazal, postoperatif 50. gün ve postoperatif 100. günde kan örnekleri alındı. Sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı.Bulgular: Hormon parametrelerinin (estradiol, progesteron, testosteron)zamana bağlı değişimi bir bütün olarak incelendiğinde iki grup arasındaanlamlı bir farklılık göstermediği saptandı (p>0,05). Bazal, postoperatif50. ve 100. günlerdeki hormon parametreleri tek tek ele alındığında postoperatif 50. gündeki estradiol düzeylerinin histerektomi grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde düşük (p=0,011), postoperatif 100. gündeki progesteron düzeylerinin ise histerektomi grubunda anlamlı bir şekilde yüksek olduğu gözlendi (p=0,033).Sonuç: Histerektomi sonrasında steroidojenik hormon düzeylerinin değisebileceği göz önüne alınınca, histerektominin over fonksiyonlarını etkileyebileceği akılda tutulmalıdır.Anahtar Kelimeler: Histerektomi, Over Fonksiyonları, SteroidojenikHormonlar, RatTHE EFFECT OF HYSTERECTOMY ON THE STEROIDOGENIC HORMONES ESTRADIOL, PROGESTERONE, AND TESTOSTERONE: AN EXPERIMENTAL FEMALE RAT MODEL ABSTRACT:Purpose: To investigate the effect of hysterectomy on the steroidogenichormones estradiol, progesterone, and testosterone in an experimental femalerat model.Materials and Methods: Forty-five female Wistar Albino rats were used in this study and randomly divided into two groups: the study [hysterectomy (n=30)] and the control [sham operation (n=15)] groups. Hysterectomy in the study group and sham operation in the control group were performed. In both groups, blood sampling was performed for basal, and postoperative 50th and 100th day evaluation of hormonal variables (estradiol, progesterone, testosterone). The results of the two groups were compared.Results: There was no difference in hormonal variables (estradiol, progesterone, testosterone) between the groups when the entire time interval was considered (p>0.05). When basal, and postoperative 50th and 100th day hormonal variables were evaluated separately, in the hysterectomygroup, the estradiol level at postoperative day 50 was significantly lower(p=0.011), and the progesterone level at postoperative day 100 was significantly higher than the control group values (p=0.033).Conclusion: When the changes in the level of steroidogenic hormones following hysterectomy are taken into account, it should be kept in mind that hysterectomy may affect ovarian functions.Key words: Hysterectomy, Ovarian Functions, Steroidogenic Hormones, Rat
Section
Original Research