Atipik Yerleşimli Timik Kist: Olgu Sunumu

  • Ali Çelik
  • İlknur Teber
  • Şevki Mustafa Demiröz
  • İpek Gönül Işık
  • İsmail Cüneyt Kurul

Abstract

Timik kistler mediastenin seyrek görülen lezyonlarıdır ve genellikle anterior mediastende yerleşirler. Orta ve posterior mediasten gibi diğer lokalizasyonlarda ise çok daha nadir görülürler. Önceden astım hastalığı olduğu bilinen kırk beş yaşında kadın hasta, akciğer filminde tespit edilen sağ paratrakeal lezyonun değerlendirilmesi amacıyla kliniğimize refere edildi. Yapılan tetkikler sonrası orta mediastende kistik lezyon saptandı. Torakotomi ile cerrahi eksizyon yapıldı. Histopatolojik tanı timik kist olarak geldi. Bu hastayı, timik kistin nadir bir lokalizasyonu olarak orta mediastende görülmesi nedeniyle sunduk. Anahtar Kelimeler: Timus, kist, mediastenAtypically Located Thymic Cyst: A Case ReportThymic cysts of the mediastinum are uncommon lesions which are generally located at the anterior mediastinum. A 45-year old woman who had previously known asthma was referred to our clinic for evaluation of a right paratracheal lesion found on her chest roentgenogram. After clinical work-up, we detected a cystic lesion in the middle mediastinum.  Surgical excision was performed via thoracotomy. Histopathologic study revealed a thymic cyst. In this case, we report a rare localization of thymic cyst   presenting as a middle mediastinal mass. Key Words: Thymus, cyst, mediastinum