Endotoksemide Taurinin Karaciğer Ksantin Oksidaz Aktivitesi ve 3-Nitrotirozin Düzeylerine Etkisi

  • Nurten Türközkan
  • Gonca Ozan
  • Filiz Sezen Bircan
  • Nihal Şahin

Abstract

Objective: Taurine, a semi-essential and sulphur-containing β-amino acid, is not incorporated into proteins. It has been shown in many in vitro and in vivo studies to have cytoprotective effects, and these actions are often attributed to an antioxidant mechanism. The purpose of this study was to investigate the effect of taurine on 3-nitrotyrosine production and xanthine oxidase activity in hepatocytes during endotoxemia.Methods: In this study, 40 adult male Dunkin Hartley guinea pig were randomly divided into four groups: control, taurine, endotoxemia and taurine plus endotoxemia (n=10). Animals were administered taurine (300 mg/kg, a single dose), lipopolysaccharide (4 mg/kg), or taurine plus lipopolysaccharide intraperitoneally. After six hours of incubation, when the highest blood levels of taurine and endotoxin were attained, the animals were sacrificed and liver samples were collected. The amount of 3-nitrotyrosine was measured by HPLC and xanthine oxidase enzyme activity was measured spectrophotometrically.Results: Lipopolysaccharide administration significantly increased protein 3-nitrotyrosine levels and xanthine oxidase activity in hepatic tissue compared with the control group (p<0.05). In the taurine plus endotoxemia group, taurine and lipopolysaccharide administration significantly reduced protein 3-nitrotyrosine levels and xanthine oxidase activity compared with the endotoxemia group (p<0.05).Conclusion: It has been concluded that taurine prevented the formation of protein nitration in hepatocytes. Taurine may act as a biological antioxidant not only by decreasing xanthine oxidase activity but also by scavenging peroxynitrite. Anahtar Kelimeler: Taurin, 3-Nitrotirozin, ksantin oksidaz, karaciğer, endotoksemiEffect of Taurine on Liver Xanthine Oxidase Activity and 3-Nitrotyrosine Level in EndotoxemiaAmaç: Taurin, protein yapısına katılmayan, semi-esansiyel ve kükürt içeren bir β-amino asittir. Daha önce in vivo ve in vitro pek çok çalışmada taurinin hücre koruyucu etkilere sahip olduğu gösterilmiştir ve bu etkileri çoğunlukla antioksidan özelliğine bağlanmıştır. Bu çalışmada, taurinin endotoksemi esnasında hepatositlerdeki 3-nitrotirozin üretimi ve ksantin oksidaz aktivitesi üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.Yöntemler: 40 adet erkek Dunkin Hartley kobay, kontrol, taurin, endotoksemi ve taurin+endotoksemi olmak üzere rastgele 4 gruba ayrılmıştır (n=10). Taurin grubuna 300 mg/kg ve tek doz taurin, endotoksemi grubuna 4 mg/kg lipopolisakkarit, taurin+endotoksemi grubuna ise aynı dozlarda taurin ve lipopolisakkarit birlikte intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Uygulamadan 6 saat sonra, taurin ve endotoksin konsantrasyonları kanda en yüksek seviyeye ulaştığında, kobaylar anestezi altında feda edilmiş ve karaciğer dokuları uygun koşullarda alınmıştır. Dokulardaki 3-nitrotirozin düzeyleri HPLC ile, ksantin oksidaz aktivitesi ise spektrofotometrik olarak ölçülmüştür.Bulgular: Lipopolisakkarit uygulaması, karaciğerde protein 3-nitrotirozin düzeyini ve ksantin oksidaz aktivitesini kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde arttırmıştır. Taurin+endotoksemi grubunda ise, 3-nitrotirozin seviyesi ve ksantin oksidaz aktivitesi, endotoksemi grubuna göre belirgin azalma göstermiştir.Sonuç: Taurin, hepatositlerde proteinleri nitrasyon oluşumuna karşı korumuştur. Hem muhtemel peroksinitrit süpürücü etkisi ile, hem de ksantin oksidaz aktivitesini azaltması yoluyla biyolojik bir antioksidan olarak etki gösterebilir.Key Words: Taurine, 3-Nitrotyrosine, xanthine oxidase, liver, endotoxemia
Section
Original Research