THE EFFECT OF VASOACTIVE AGENTS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PULMONARYARTERIAL HYPERTENSION

  • Gülten TAÇOY
  • Kaan OKYAY
  • Bülent BOYACI
Keywords: Pulmonary Arterial Hypertension, Treatment, Sidenafil, Bosentan, Iloprost

Abstract

ABSTRACT:Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a rare vascular disease and associated with progressive increases of in pulmonary vascular resistance and pulmonary arterial pressure thatwhich leads to right ventricular failure and death. Idiopathic PAH, connective tissue disease, and congenital heart disease with left to right shunts cause PAH. The diagnosis of PAH is established hemodynamically with a mean pulmonary artery pressure > 25 mmHg at rest and > 30 mmhg mmHg in exercise. PAH must be taken into consideration for in patients which with complaints of progressive dyspnea although they have no underlying pulmonary or heart disease. TransthorasicTransthoracic echocardiography and right heart catheterization are important tools for diagnosis. The treatment as current approaches for treatment are prostanoid analogues, endothelin antagonists, and PDE-inhibitors. In our report we aimed to evaluate the effect of vasoactive agents in the treatment of patients with PAH.Key words: Pulmonary Arterial Hypertension, Treatment, Sidenafil, Bosentan, IloprostPULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON HASTALARININ TEDAVİSİNDE VAZOAKTİF AJANLARIN ETKİNLİĞİÖZ:Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) nadir gözlenen vasküler bir hastalıktır ve pulmoner vasküler rezistans ve pulmoner arter basıncındaki (PAB) ilerleyici artıs neticesinde sağ kalp yetmezliği ve ölüme neden olmaktadır. Diyopatik PAH, konnektif doku hastalıkları, soldan sağa santlı doğumsal kalp hastalıkları PAH nedenidir. PAH tanısı hemodinamik olarak, ortalama PAB’ nın istirahatte 25 mmHg, egzersiz ile 30 mmHg üzerinde olması seklinde tanımlanmaktadır. Ciddi dispnesi olup altta yatan akciğer ve kalp hastalığı bulunmayan kisilerde mutlaka PAH akla getirilmelidir. Transtorasik ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu tanısal olarak büyük önem tasımaktadır. PAH için güncel tedavi yaklasımları prostanoid analogları, endothelin antagonistleri ve PDEinhibitörlerini içermektedir. Bu çalısmada farklı etiyolojik nedenlere bağlı PAH gelisen hastalarda vazoaktif ajanlarla tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.Anahtar kelimeler: Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon, Tedavi, Sildenafil, Bosentan, Iloprost