Bİrİncİ Basamakta Yaşam Boyu Bel Ağrısı Sıklığı ve İlİşkİlİ Sosyal ve Mesleksel Rİsk Etmenlerİ

  • Mustafa N. İLHAN
  • F. Nur AKSAKAL
  • Hulagu KAPTAN
  • M. Nuri CEYHAN
  • Elif DURUKAN
  • Fatma İLHAN
  • Işıl MARAL
  • Nesrin BÖLÜKBAŞI
  • M. Ali BUMİN
Keywords: Bel Ağrısı, Sıklık, Meslek, Risk Etmenleri

Abstract

ÖZ:Giriş: Bu çalışmada birinci basamakta yaşam boyu bel ağrısı (YBBA) sıklığı ile etkili olabilecek sosyal ve mesleksel risk etmenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın eğitim ve araştırma bölgesinde yer alan beş adet birinci basamak sağlık kuruluşuna Temmuz-Ağustos 2005’de başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden (%82,7) 15 yaş ve üzeri 2287 kişi katılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, mesleki çalışma koşulları ile bel ağrısı sıklığı ve etkili olabilecek bazı riskler değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 (Chicago, IL, USA) istatistik programına aktarılarak analiz edilmiştir. Ölçümle belirtilen değişkenler için t testi, sayımla belirtilen değişkenler içi ki-kare testi kullanılmış, sonuçlar %95 Güven Aralığı (GA) ile sunulmuştur, p<0,05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 39.0±14.9 (15-86)’dır. Yüzde 31.8’i erkektir. Yüzde 92.3’ünün sosyal güvencesi vardır, 47.5’i ev hanımıdır. YBBA sıklığı %79.4 olarak belirlenmiştir. YBBA riski yaşlılarda, beden kitle indeksi yüksek olanlarda, ekonomik sıkıntı yaşayanlarda, kısa boylu olanlarda ve eğitimsiz kişilerde yüksektir. Mesleksel olarak ise ağır kaldırma, sık eğilip kalkma hareketi yapanlarda ve uzun süre ayakta kalanlarda risk artmaktadır. İşçilerde ve ev hanımlarında YBBA riski artmaktadır. Haftada en az 1 saat spor yapanlarda ise YBBA riski azalmaktadır.Sonuç: Yaşam boyu bel ağrısı sıklığı incelenen grupta oldukça yüksek bulunmuştur. Bel ağrısı için risk etmenlerinin belirlenmesi ve gerekli koruyucu yaklaşımların sağlanması yoluyla bel ağrısı gibi toplumda sık görülen bir sağlık sorununun sıklığı azaltılabilecektirAnahtar Kelimeler: Bel Ağrısı, Sıklık, Meslek, Risk EtmenleriSocial an d Occupat ional Factors Ass ociated: Life Time Prevalence of Low Back Pain in Primary CareABSTRACT:Introduction: This study aims to determine the prevalence of life-time low back-pain and affecting occupational and social risk factors, in primary health care.Methods: A total of 2287 subjects (82,7%), aged 15 and over who has attended to five primary health care centers in the training and research district of Gazi University Department of Public Health in July- August 2005 and accepted to answer the questionnaire, participated in the study. Socio-demographic characteristics, working conditions, low back pain prevalence and some possible risk factors have been evaluated for the participants. Data has been processed by using SPSS 11.5 (Chicago, Il, USA) statistical programme. T-test was used for continuous variables and chi-square test for categorical variables. Results were presented with 95% Confidence Interval (CI) s, p values less than 0.05 was considered as statistically significant.Results: The mean age of the participants was 39.0±14.9 (15-86). %31.8 was male, %92.3 had social insurance, and 47.5% of them were housewives. The life-time low back pain prevalence was found to be 79.4%. LTBP risk was higher in person who was older, had higher BMI, experienced economic problems, was shorter and had lower educational level. And heavy-lifting, frequent bending up-rising and standing for long time was determined as occupational risk factors. LTBP risk was increased in workers and house-wives and decreased in person making sport for one hour a week.Conclusion: Life-time low back pain prevalence was considerably high among the study group. The determination of the risk factors and provision of necessary preventive approaches will decrease the prevalence of low back pain which is a prevalent health problem among community.Key Words: Low Back Pain, Prevalence, Occupation, Risk Factors
Section
Original Research