CARDIAC ARREST AS A RESULT OF ONE–WAY VALVE TYPE OBSTRUCTION OF THE ENDOTRACHEAL TUBE

  • Ahmet MAHLİ
  • Demet COŞKUN
  • Sibel ILICA
  • Hande ARPACI
  • Lale KARABIYIK
Keywords: Intubation, Complication, Obstruction, Hypoxia

Abstract

ABSTRACT:In cases of sudden hypercapnia developing in a mechanically ventilated patient, obstruction of the endotracheal tube (ETT) should be suspected first at the outset. Herein we aimed to show that one–way valve type ETT obstruction is a major clinical event that can lead to patient morbidity and mortality in mechanically ventilated intensive care unit (ICU) patients.Case Report: A 74-year-old male who had coronary artery disease and diabetes mellitus and developed pneumonia after coronary by-pass surgery could not be extubated in the cardiovascular surgery unit and was sent to our ICU on the 35th day of the postoperative period. After 12 hours, the patient had developed bradycardia and cardiac arrest. The patient underwent approximately 40 minutes of cardiopulmonary resuscitation (CPR) prior to recovery. However, PaCO2 and PaO2 were 116 and 83 mmHg respectively. Lung sounds were not heard on auscultation bilaterally. With these findings, pneumothorax was suspected due to rib fractures that developed after CPR and anterior midclavicular thoracentesis was performed with 2nd intercostal access bilaterally. Three milliliters of hemorrhagic material containing air was aspirated totally. Thirty minutes after thoracentesis, a chest X-ray showed pneumothorax bilaterally; thus a bilateral chest tube was placed. In the 90th minute, ventilation could not be achieved either by respirator or bag-valve device and then the ETT was changed and a large plug was detected. After reintubation vital signs and blood gases returned to normal limits. Conclusion: In this case we thought that the suctioning tubes had pushed the plug into the trachea and caused diagnostic difficulties. For patients who are on long-term ventilatory support, humidification systems must be used. If the patients develop sudden ventilation difficulties, the ETT must be changed before the other procedures.Key Words: Intubation, Complication, Obstruction, HypoxiaENDOTRAKEAL TÜPÜN TEK YÖNLÜ VALV TİPİ OBSTRÜKSİYONU SONUCU GELİSEN KARDİYAK ARRESTÖZ:Mekanik ventile edilen bir hastada ani hiperkarbi gelişmesi durumunda ilk süphe edilmesi gereken endotrakeal tüpün obstrüksiyonu olmalıdır. Biz burada; tek yönlü valv tipi endotrakeal tüp obstrüksiyonunun, mekanik ventile edilen yoğun bakım ünitesi (YBÜ) hastasında mortalite ve morbiditeye neden olabileceğini vurgulamak istedik. Olgu Sunumu: 74 yaşında özgeçmisinde koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabeti olan erkek hasta, koroner bypass operasyonundan sonra pnömoni ve postoperatif ensefalopati gelişmesi üzerine kardiyovasküler cerrahi ünitesinde extübe edilemeyip, postoperatif 35.gün YBÜ’mize devredildi. On iki saat sonra bradikardi ve kardiyak arrest gelisti, yapılan kardiyopulmoner resusütasyona (KPR) 40.dakikada cevap alındı. Bununla birlikte PaCO2 ve PaO2 sırasıyla 116 ve 83 mmHg idi. Oskültasyonda bilateral olarak akciğer sesleri duyulmuyordu. Bu bulgularla, KPR sırasında olusan kot kırıklarının pnömotoraksa yol açtığı düsünülerek, bilateral olarak anterior mid-klavikular yaklasımla 2. interkostal aralıktan torasentez yapıldı. Hava ile karışık 3 ml hemorajik materyal aspire edildi. Torasentezden 30 dakika sonra, akciğer grafisinde bilateral pnömotoraks gözlendi ve bilateral göğüs tüpü yerleştirildi. Doksanıncı dakikada ventilasyon ne mekanik ventilatör ne de ambu ile sağlanamadı ve endotrakeal tüp değistirildi, büyük bir tıkaç olduğu görüldü. Reentübasyondan sonra vital bulgular ve kan gazı değerleri normal limitlere geri döndü. Sonuç: Bu olguda; aspirasyon sondalarının, tıkacı trakeada ileri ittiğini ve tanıyı güçlestirdiğini düsünüyoruz. Özellikle uzun dönem mekanik olarak ventile edilen hastalarda humidifikasyon sistemleri kullanılmalıdır. Bu olguda olduğu gibi, aniden ventilasyonda güçlük gelişirse, diğer işlemlerden önce endotrakeal tüp değistirilmelidir.Anahtar Kelimeler: Entübasyon, Komplikasyon, Obstrüksiyon, Hipoksi