MDCT FINDINGS OF MULTIPLE INTESTINAL AND INTRAPANCREATIC LIPOMAS: A CASE REPORT

  • Ceyla BAŞARAN
  • Fulden Yıldırım DÖNMEZ
  • Ahmet ÖZTÜRK
  • Nefise Çağla TARHAN
Keywords: Lipoma, Intestinal, Pancreatic, MDCT.

Abstract

ABSTRACT:Although lipomas are the second most frequent benign tumors of the gastrointestinal tract, the development of multiple lipomas in the stomach, duodenum, jejunum, ileum, and colon is extremely rare. Pancreatic lipomas are rare benign lesions. We present a patient who had multiple lipomas in various localizations in the gastrointestinal system and two concomitant intrapancreatic lipomas. Multidetector computed tomography depicted lipomas as homogeneous, nonenhancing, well-marginated lesions with a density compatible with that of adipose tissue.Key Words: Lipoma, Intestinal, Pancreatic, MDCT.MULTİPL İNTESTİNAL VE İNTRAPANKREATİK LİPOMLARIN ÇOK KESİTLİ BT BULGULARI: OLGU SUNUMUÖZ:Bu olgu sunumunda; çok kesitli BT ile multiple intestinal lipomlara eslik eden intrapankreatik lipomu olduğu tespit edilen nadir bir olgu sunulmaktadır.Gereç ve Yöntem: 77 yasındaki kadın hasta karın ağrısı ve halsizlik sikayetleri ile hastanemize basvurdu. Labaratuvar tetkiklerinde bulunan demir eksikliği anemisini arastırmaya yönelik üst ve alt GİS endoskopisi ve BT tetkikleri yapıldı. IVKM öncesi ve sonrasında 16 kanallı çok kesitli BT (ÇKBT) ile kesitler alınmıstır. Bulgular: Endoskopik ve koloskopik incelemelerde mide anterior duvarında ve çekumda genis tabanlı, üzeri normal mukoza ile kaplı polipoid lezyonlar saptandı. BT ile mide, duodenum, jejenum, ileum, çekum ve asendan kolonda düzgün yüzeyli, ovoid sekilli, yağ dansitesinde kitleler izlendi. İnsidental olarak ÇKBT’de pankreasta da iki adet yağ dansitesinde lezyon dikkati çekti. Sonuç: Gastrointestinal sistemin multiple lipomlarına eslik eden intrapankreatik lipom literatürde çok nadir görülmektedir. Bildiğimiz kadarıyla bu iki durumun birlikte bulunduğu yalnız bir vaka bulunmaktadır. Abdominal BT intestinal lipom ve intrapankreatik lipomların tanısında tercih edilmesi gereken yöntem olmalıdır.Anahtar Kelimeler: Lipom, İntestinal, Pankreatik, Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi