DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE DEPRESİF BELİRTİ SIKLIĞI ve BASKIN EL KULLANIMINA GÖRE FARKLILIĞI

  • Atilla Senih MAYDA
  • Merve ŞEN
  • Ahmet Hüsrev TEKELİ
  • Saadet SAYAN
  • Nuran SIRAKAYA
Keywords: Depresyon, Tıp Öğrencileri, Baskın El.

Abstract

ÖZ:Amaç: Bu çalışmada Tıp Fakültesi öğrencilerinde Beck Depresyon Ölçeğine (BDÖ) göre depresif belirti gösterme sıklığı ve sosyo-demografik özellikler ile baskın ele ve maruz kalınan şiddete göre farklılığının araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evren ve örneklemi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009-2010 öğrenim yılında öğrenim gören toplam 347 öğrenciden ulaşılabilen ve ankete katılan 213 (%61.4) kişidir. Anket formları öğrencilere gözlem altında uygulanmıştır.Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20.5 ±2.24’dir. Öğrencilerin 33’ü (%15.5) gelirinin yetersiz olduğunu ifade etmiş; 12’si (%5.6) önceden depresyon tedavisi almış; 13’ü (%6.1) sol elini baskın olarak kullanmakta; 9’u (%4.2) tacize maruz kaldığını belirtmiştir. BDÖ puan ortalaması erkeklerde 8.12±7.76), kadınlarda 7.92±7.36) olup aradaki fark istatiksel olarak anlamsızdır. Öğrencilerin 24’ü (%11.7) depresif olarak bulunmuştur. Depresif belirtiler; depresyon tedavi öyküsü olanlarda, gelirlerinin giderlerini karşılamadığını, düzenli spor yaptığını, tacize maruz kaldığını belirtenlerde ve kız öğrencilerden sol elini baskın olarak kullananlarda daha yüksek bulunmuştur.Sonuçlar: Öğrencilerin ekonomik durumlarının belirlenmesi; bu soruna yönelik uygun desteğin sağlanması ve öğrencilerin taciz olarak nitelendirdiği davranışların engellenmesi depresif belirtilerin azalmasında yararlı olabilir.Anahtar Kelimeler: Depresyon, Tıp Öğrencileri, Baskın El.THE FREQUENCY OF DEPRESSIVE SYMPTOMS IN STUDENTS OFTHE MEDICAL SCHOOL OF DÜZCE UNIVERSITY AND ITS RELATIONSHIP WITH THE DOMINANT HAND SUMMARYAim: To reveal the frequency of depressive symptoms according to the Beck Depression Inventory (BDI) in students of a medical school and the relationship between BDI and socio-demographic characteristics, dominant hand, and exposure to violence.Methods: The population of the study included 213 of 347 (61.4%) students training in the Medical School of Düzce University during the 2009-2010 education year. The questionnaires were implemented under supervision.Results: The mean age of the students that participated in the study was 20.5 ±2.24. Of the students, 33 (15.5%) declared that their income was low, 12 (5.6%) had received depression therapy before, 13 (6.1%) were left handed, and 9 (4.2%) stated that they had been exposed to violence. Mean BDI score was 8.12±7.76 in males and 7.92±7.36 in females. The difference was not statistically significant. Of the students, 24 (11.7%) were depressive. Being depressive was related to previous depression therapy, low income, playing sports regularly, exposure to violence, and being left handed in females.Conclusion: To determine the income of students, to supply appropriate support to those who need it, and to prevent behavior determined as violent by students may be useful to reduce depressive symptoms in students.Key words: Depression, Medical Students, Functional Laterality
Section
Original Research