Aorta İntimasında Yaşa Bağlı Yapısal Değişiklikler

  • Leman Raşa Erel
  • Deniz Erdoğan
  • Çiğdem Elmas
  • Güleser Göktaş

Abstract

Amaç: Bu çalısmada, aorta duvarında yaşın ilerlemesine koşut olaylanan yapısal değişikliklerin belirlenmesi amaçlandı. Yenidoğandan başlayarak belirli yaş gruplarını kapsayan doku örneklerinde yaşın ilerlemesiyle, elastik liflerin, dağılımı, yoğunluğu, dizilimleri, yapısal özellikleri, kalınlıkları ve sayısal değişimleri ince yapı düzeyinde incelendi.Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan aorta doku örnekleri Ankara İbni Sina Hastanesi’nden sağlanan sıçanlardan elde edildi. Dişi, Wistar-albino cinsi sıçanlar; yenidoğan, 5 hafta, 7 hafta, 3 ay ve 1 yaş olmak üzere beş farklı yas gruba ayrıldı. Sıçanların ağırlıkları ortalama; yenidoğanlar 4,5-6 g, 5 haftalık olan grup 110 g, 7 haftalık olan grup 130 g, 3 aylık olan grup 220 g ve 1 yaşında olan grup 350 g olarak belirlendi. Her gruba ait aorta örnekleri alınarak, elektron mikroskobik izleme yönteminden geçirildi. Gruplardan alınan dokular Geçirmeli Elektron Mikroskop (TEM)’da ve toluidin mavisi ile boyanan yarı ince kesitler ışık mikroskopta değerlendirildi.Bulgular: Işık mikroskobu ve TEM ile yapılan incelemelerde yaşlanma ile birlikte internal elastik laminanın belli bir süre kalınlaştığını ancak daha da ileri yaşlarda incelmeye başladığını belirledik. Genç sıçanlarda pinositotik veziküllerin hem bazalde hem de apikal yüzde hemen hemen eşit olduğunu, ileri yaştaki sıçanlarda ise; veziküllerin apikal yüzde yoğunlaştığını ve endotel hücrelerinin düzensiz şekilli olduğunu izledik. Yaşa koşut olarak düz kas hücre proliferasyonunun arttığını, internal elastik lamina bölgelerinde bu hücre artışının belirginleştiğini saptadık.Sonuç: Yaşlanma, aortada, intima ve elastik lamellerin incelmesi ve bunun yerine elastik lifler arasında bağ dokusu ve kas hücrelerinin artışı, endotel hücrelerinde bozulma ve bazı bölgelerde dejenerasyonlarının gözlemlendiği, organel ve organların aktivitelerinin yavaşladığı ya da bozulduğu oldukça karmaşık bir olaydır. Sonuç olarak aortanın yaşlanma ile dejenerasyona uğradığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Aort, yaşlanma, TEMStructural Variations in Aortic Intima According to AgeObjective: The purpose of this study is to examine the structural variations in aortic wall according to age, including a specific age group in the age spectrum using newborn tissue samples The distribution, density, sequences, structural characteristics, thickness and quantitative changes of the elastic fibers were examined ultrastructurally.Methods: The aorta tissue samples used in this study were taken from rats supplied from Ankara Ibni Sina Hospital. The female Wistar-albino rats were selected from five different age groups, which are- infants, 5 week, 7 week, 3 months and 1 year. The average weights of the rats were determined as 4,5-6 gr for infants, 110 g for 5 week age group, 130 g for 7 week age group, 220 g for 3 month age group and 350 g for 1 year age group. The aorta tissue samples from all age groups were prepared for electron microscopy method. The half thin sections were stained with toluidine blue for light microscopy and the tissues stained with osmium for Transmission Electron Microscope were also evaluated.Results: In the investigations with light microscopy and TEM, the internal elastic lamina was thickened for a while and in older ages it became thinner. We observed that pinocytotic vesicles of young rats in both the basal and apical cell membrane were almost equal and in older rats the vesicles on apical surface were concentrated and the endothelial cells became irregular. Depending on age, the proliferation of smooth muscle cells increased, and significant increase of smooth cells were found in internal elastic lamina.Conclusion: Aging is a very complex process, in which it is observed that intima and elastic lamels in aorta become thinner, the connective tissue and muscle cells increase between elastic fibers, distortion and degeneration occur in some places in endothelial cells and the activities of organelles and organs decelerate or distort. In conclusion, it was determined that aorta was degenerated by aging.Key Words: Aorta, aging, TEM
Section
Original Research