Normospermi, Oligospermi ve Azospermik Olgularda DNA Bütünlüğünün Comet Yöntemiyle Belirlenmesi ve EGF-R ve TGF-α’nın İmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi

  • Evrim Baltacı
  • Deniz Erdoğan
  • Gülnur Take Kaplanoğlu

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı, komet analizi ile DNA hasarı olan sperm hücrelerinin oranını belirlemek ve normospermi, oligozoospermi ve azospermi olgularında EGF-R ve TGF-α dağılımını immünohistokimyasal yöntemlerle belirlemektir.Yöntemler: Semen örnekleri Başkent Üniversitesi Hastanesi İnfertilite Kliniğine başvuran 30 erkekten alındı. Sperm hücrelerini belirleyebilmek amacı ile komet analizi kullanıldı. EGF-R ve TGF-α poliklonal antikorları ile de indirekt immünohistokimyasal yöntem uygulandı.Bulgular: Komet analizi sonrasında DNA hasarı incelendiğinde normospermi, oligozoospermi ve azospermi olgularında gruplar arasında istatistiksel farklar bulundu (p=0.038). Normospermi ve azospermi arasındaki fark normospermi ve oligozoospermi grupları arasındaki farktan daha büyük olarak bulundu (p=0.05). İmmünohistokimyasal değerlendirmeler sonucunda normospermi ve oligozoospermi gruplarındaki tutulumun azospermi grubuna göre daha kuvvetli olduğu belirlendi. Tutulumun sperm morfolojisi ile ilişkili olduğu saptandı.Sonuç: İnfertilite nedeni olan azospermik olgularda DNA hasarı fazla, buna karşın EGF-R ve TGF-α immünreaksiyonunun normospermik olgulara karşın zayıf olduğu belirlendi. Anahtar Kelimeler: Komet, immunohistokimya, semen, EGF-R, TGF-αDemonstration of the DNA Integrity in Semen Samples with Normospermia, Oligozoospermia and Azoospermia by Comet Method and Immunohistochemical Determination of EGF-R and TGF-αObjective: The aim of this study was to compare the rate of sperm cells with DNA damage by the comet assay, and to determine EGF-R and TGF-α localization by using immunohistochemical methods in normospermic, oligozoospermic and azoospermic events.Methods: Semen samples were obtained from 30 men attending the Infertility Clinic of Baskent University Hospital. We used the comet assay to determine the DNA damage of sperm cells. Indirect immunohistochemical methods were used with EGF-R and TGF-α polyclonal antibodies.Results: To determine the DNA damage of sperm cells, the comet assay was used in normospermic, oligozoospermic and azoospermic events and a statistically significant difference was found among the treatment groups (p=0.038). The differences between normospermic and azoospermic events is greater than normospermic and oligozoospermic events (p=0.05). Furthermore, EGF-R and TGF-α immunoreaction on the sperm cell surface of normospermic and oligozoospermic events were stronger than azoospermic sperm cells. Reactivity of these growth factors was related with sperm morphology.Conclusion: In azoospermic semen samples, DNA damage was higher, and also the reactions for EGF-R and TGF-α were weaker when compared to normal semen samples. Key Words: Comet, immunohistochemistry, semen, EGF-R, TGF-α
Section
Original Research