Mastalji Yakınması ile Polikliniğe Müracaat Eden Hastalarda Meme Ultrasonografi Bulguları ve Risk Faktörlerinin Önemi

  • Tolga Dinç Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
  • Kürşat Dikmen Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
  • Faruk Coşkun Ankara Numuna Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ankara

Abstract

Amaç: Meme ağrısı kadınların yaklaşık %70’inin hayatlarının bir döneminde doktora gitmesine neden olan etyolojisi ve tedavisi tam aydınlatılamamış bir yakınmadır. Kadınların günlük yaşantısını önemli ölçüde etkileyen ve kanser olma endişesiyle ciddi huzursuzluk oluşturan bir durumdur. Bu çalışmada meme ağrısı yakınması ile polikliniğe başvuran olguların risk faktörleri ile meme ultrasonografi bulguları incelenmiş ve bu bulguların öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır.Yöntem: Haziran 2012 ile Haziran 2013 tarihleri arasında polikliniğe mastalji yakınması nedeniyle başvuran 188 hasta çalışma grubuna alınırken, aynı yaş aralığında hiçbir yakınması olmayan 188 olgu ise kontrol grubuna alındı. Çalışmaya alınan olguların yaş, aile öyküsü, menopoz durumu, ilk çocuk doğurma yaşı, menarş, hormon replasman tedavisi alıp almadığı, meme başı akıntısı varlığı, mastaljinin siklik olup olmama durumu, fizik muayene bulguları, meme ultrasonografi bulguları ve meme kanseri tanısı alıp almadıklarına ait veriler geriye dönük olarak değerlendirildi.Bulgular: Hastaların yaş ortalaması çalışma grubunda 41,8±10,9 ve kontrol grubunda 41,7±12,5 olarak bulundu. Çalışma grubundaki hastaların 117’sinin (%62,2) mastalji yakınması bilateral, 71’i (%37,8) unilateraldi. Hastaların 142’sinde (%75,5) ağrı non-siklik iken 46’sında (%24,5) siklikti. Çalışma grubundaki hastaların 38’inin (%20,2), kontrol grubunda ise 30 (%16) olgunun aile öyküsünde meme kanseri öyküsü vardı. Çalışma ve kontrol grubunda 4’er olgu meme kanseri tanısı aldı. Meme başı akıntısı olan hastaların %73’ünde mastalji yakınması varken meme biyopsi öyküsü olanlarda bu oran %67,5 idi. Kontrol grubundaki olguların 92’sinde (%48,9) ultrasonografi bulguları normaldi. Çalışma grubunda ise hastaların %57,4’ünde fibrokistik değişikler vardı Yapılan regresyon testine göre, meme başı akıntısı olanlarda 2,4 kat, fizik muayene bulgusu olanlarda 5,1 kat ve biyopsi öyküsü olanlarda 1,2 kat daha fazla mastalji saptanmaktadır.Sonuç: Mastalji yakınması olan hastalarda meme ultrasonografi bulgularının tek başına yeterli olmadığı beraberinde risk faktörlerinin de mutlaka sorgulanması gerektiği ve sonuçta kadınların meme ağrısı konusunda doğru bilinçlendirilmesinin ultrasonografi bulguları ile sağlanabileceği sonucuna varılmıştır.

Author Biographies

Tolga Dinç, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Genel Cerrahi Kliniği 
Kürşat Dikmen, Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi
Genel Cerrahi Kliniği
Faruk Coşkun, Ankara Numuna Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ankara
Genel Cerrahi Kliniği

References

Mansel RE. Clinical assessment of mastalgia. Br J Clin Pract Suppl 1989; 43:17-9.

Parlati E, Travaglini A, Liberale I, Menini E, Dell’Acqua S. Hormonal profile in benign breast disease: endocrine status of cyclical mastalgia patients. J Endocrinol Invest 1998; 11:679-83.

Watt-Boolsen S, Eskiltsen P, Blaehr H. Release of prolactin, thyrotropin and growth hormone in women with cyclical mastalgia and fibrocystic disease of the breast. Cancer 1985; 56: 500-2.

Ader DN, Adera T. Cyclical mastalgia: prevalence and associated health and behavioral factors. J Psychosom Obst Gyn 2001; 22:71-6.

Bishop HM, Blamey RW. A suggested classification of breast pain. Postgrad Med J 1979; 55:59-60.

Black WC, Nease RF, Tosteson AN. Perceptions of breast cancer risk and screening effectiveness in women younger than 50 years of age. J Nat Cancer Inst 1995; 87:720-31.

Hocaoglu C. Mastalji nedir? Meme Sağlığı Dergisi 2007; 3:49-52.

Yakut ZI, Kafali H, Karaoglanoglu M, Köktener A, Duvan CI. A new radiological approach to cyclic mastalgia: venous Doppler ultrasound. Breast 2009; 18:123-5.

Gateley CA, Mansel.R. Management of cyclical breast pain. Br J Hosp Med 1990; 43:330-2.

Plu-Bureau G, Thalabard JC, Sitruk-Ware R, Asselain B, Mauvais-Jarvis P. Cyclicalmastalgia as a marker of breast cancer susceptibility: results of a case-control study among French women. Br J Cancer 1992; 65:945-9.

Khan SA, Apkarian A. Mastalgia and breast cancer: A protective association? Cancer Detect Prev 2002; 26:192-6.

Plu–Bureau G, Le MG, Sitruk–Ware R, Thalabard JC. Cyclical mastalgia and breast cancer risk: result of a French cohort study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006; 15:1229-31.

Published
2013-12-29
Section
Original Research