İnternal Karotid Arter Trombozu ve Atipik Otolojik Klinik ile Seyreden Bir Çocuk İstismarı Olgusu

  • Mustafa Çelik
  • Utku Aydil
  • Yusuf Kızıl

Abstract

ÖZET Çocuk istismarı en çok doğumla üç yaş arasında gerçekleşir. Çocuk istismarı tipleri arasında fiziksel istismara sık rast- lanır. Farklı iyileşme aşamalarındaki geniş ekimotik alanların ve kemik kırıklarının bulunması çocuk istismarı tanısı için patognomonik olarak kabul edilir. Burada otitis media, otoraji, periferik fasiyal paralizi, boğazdan kanama, yutma ve beslenme güçlüğü ile başvuran iki yaşında bir kız hasta sunulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde hastada internal karotid arter tromboz tespit edilmiş, çocuk istismarından şüphelenilmiş ve en sonunda çocuğun öz annesi suçunu iti- raf etmiştir. Çocukluk çağında internal karotid arter trombozu oldukça nadirdir. Kaza hikayesinin olmadığı pediatrik in- ternal karotid arter trombozu olgularında mutlaka çocuk istismarından şüphelenilmelidir. (Gazi Med J 2012; 23: 157-60) Anahtar Sözcükler: Çocuk istismarı, a. carotidea interna, tromboz, fasiyal paralizi ABSTRACT Child abuse most commonly occurs between birth and three years of age. Physical maltreatment is a common form of child abuse. The presence of large ecchymotic areas and bone fractures at different stages of healing are pathog- nomonic of child abuse diagnosis. Here, a-two-year-old girl with otitis media, otorrhagia, peripheral facial paralysis, bleeding from throat and swallowing and feeding difficulty is presented. Thrombosis of the internal carotid artery was detected in the investigations, child abuse was suspected and, finally, the patient’s mother confessed her crime. Thrombosis of the internal carotid artery is extremely rare in the paediatric period. In paediatric cases of internal ca- rotid artery thrombosis without a history of an accident, child abuse should be suspected. (Gazi Med J 2012; 23: 157-60) Key Words: Child abuse, internal carotid artery, thrombosis, facial paralysis