Açık Rinoplasti Sırasında Saptanan Nazal Dermoid Sinüs Kisti Olgularında Yaklaşım

  • Hakkı Yücel Demir
  • Mübin Aral
  • Tolga Eryılmaz
  • Selahattin Özmen
  • Osman Latifoğlu

Abstract

ÖZET Nazal dermoid sinüs kisti nadir görülen bir doğumsal orta hat anomalisidir. Tüm dermoid kistlerin %1-3’ünü, baş- boyun yerleşimli dermoid kistlerin ise %11-12’sini oluşturur. İntrakraniyal uzanımları olabilir ve bu uzanımlar fizik muayenede saptanamayabilir. Lezyonların çoğu ilk 3 yılda saptanırken, bazı olgularda ileri yaşlara kadar fark edil- meyebilir. Tanının gecikmesi ile tekrarlayan enfeksiyonlar, hava yolu tıkanıklığı ve intrakraniyal komplikasyonların görülme olasılığı artar. Bu çalışmada burunda şekil bozukluğu şikayetiyle başvuran ve açık rinoplasti işlemi sırasında tesadüfen nazal dermoid sinüs kisti saptanan iki olgu sunulmaktadır. (Gazi Med J 2012; 23: 154-6)Anahtar Sözcükler: Nazal dermoid sinüs kisti, dermoid kist, açık rinoplasti ABSTRACT Nasal dermoid sinus cysts are uncommon congenital midline anomalies. They consist of 1-3% of all dermoid cysts, and 11-12% of head and neck located dermoid cysts. There may be intracranial extension, which may not be de- tected during physical examination. Most of the lesions are diagnosed in the first three years of childhood, but in some cases diagnosis can be delayed until a later age. Recurrent infections, airway obstruction, and intracranial complications may occur if the diagnosis is prolonged. In this study, we present two cases in whom nasal dermoid sinus cysts were unexpectedly diagnosed during open rhinoplasty. (Gazi Med J 2012; 23: 154-6)Key Words: Nasal dermoid sinus cyst, dermoid cyst, open rhinoplasty