Rino-Orbita-Serebral Mukormikozlu Bir Olgu

  • Özlem Turhan İyidir
  • Mustafa Altay
  • Ali Rıza Çimen
  • Murat Yılmaz
  • Banu Aktaş Yılmaz
  • Erkam Sencer
  • Füsun Baloş Törüner
  • Nuri Çakır

Abstract

Rhino-Orbito-Cerebral Mucormycosis: A Case ReportÖZET Mukormikozis kötü kontrollü diabetes mellitus olgularında ve genellikle immünsuprese kişilerde görülen, hızlı ilerle- yen ve fatal seyreden fırsatçı bir enfeksiyondur. Erken tanı ve tedavi önemlidir. Tedavi altta yatan nedenlerin düzeltil- mesi, cerrahi debridman ve uygun antifungal ilaçlar ile yapılır. Bu yazıda diyabetik ketoasidoz tablosu ile başvuran, izleminde ateş, başağrısı ve egzoftalmus gelişen rinorbitoserebral mukormikozlu bir olgu sunulmuştur. Hasta cerrahi debridman ile beraber amfoterisin B ve sonrasında posakonazol ile tedavi edilmiştir. (Gazi Med J 2012; 23: 148-50)Anahtar Sözcükler: Mukormikoz, diabetes mellitus, posakonazol ABSTRACT Mucormycosis is an opportunistic infection with an acute onset, aggressive and often fatal course, especially seen in poorly controlled diabetic patients and in immunocompromised patients. Early diagnosis and treatment are very important. Treatment of the underlying predisposing factors in addition to the aggressive surgical debridement of infected tissues and appropriate antifungal therapy are recommended. Here, we report on a patient with diabetic ketoacidosis and rhino-orbito-cerebral mucormycosis who presented with fever, headache and exophthalmos. The patient was treated with surgical debridement, amphotericin B and posaconazole. (Gazi Med J 2012; 23: 148-50) Key Words: Mucormycosis, diabetes mellitus, posaconazole