Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide Serebral Oksimetre Kullanımının Önemi

  • Seher Erol
  • Berrin Günaydın

Abstract

ÖZET Amaç: Bu araştırmada elektif jinekolojik laparoskopilerde, total intravenöz anestezi (TİVA) ve inhalasyon anestezi- sinin Trendelenburg, karbondioksit insüflasyonu ve pnömoperitonyum süresince serebral oksijenasyon (rSO2) üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık.Yöntemler: Genel anestezi altında 25-49 yaş arası diagnostik ve/veya cerrahi laparoskopi geçirecek ASA I veya II risk grubunda 66 kadın hasta rastgele TİVA veya inhalasyon anestezisi vermek üzere Grup T (TİVA, n=33) ve Grup İ (İnhalasyon, n=33) iki gruba ayrıldı. Kalp hızı (KH), ortalama arter basıncı (OAB), SpO2, rSO2, BİS ve ETCO2 monitö- rizasyonu yapılan hastaların tüm parametreleri karbondioksit insüflasyon başlangıcı ve bitişinde, Trendelenburg pozisyonunun 5 ve 10. dk’sında, pnömoperitonyumun 10. 20. ve 30 dk’larında ve cerrahi bittikten sonra supin po- zisyonda kaydedildi.Bulgular: TİVA grubunda rSO2 değerlerinde, anestezi indüksiyonundan sonraki ölçüm değerinden cerrahi sonu su- pin pozisyona dek tüm değerlerde; inhalasyon grubunda ise indüksiyon sonrası, Trendelenburg 5. dk ve 10. dk, pnö- moperitonyum 10. dk’da ölçülen rSO2  değerleri kontrole göre yüksek bulundu. Her iki grupta da pnömoperitonyum 30.dk’ daki PaCO2 değerleri insüflasyon başlangıcındaki PaCO2 değerine göre anlamlı artış saptandı. İnhalasyon gru- bunda OAB değerlerinde, 20 dk’lık pnömoperitonyum süresince ve cerrahi sonu supin pozisyonda TİVA’ya göre anlamlı azalma gözlendi. TİVA grubunda indüksiyon sonrası, insüflasyon başlangıç, cerrahi sonu supin pozisyondaki OAB değerlerinde ve inhalasyon grubundaysa ölçülen tüm OAB değerleri kontrole göre düşük bulunmuştur. Sonuç: TİVA ve sevofluran gruplarının her ikisinde indüksiyonda kullanılan propofol ile serebral oksijenasyon kont- role göre artsa da, gruplar arasında fark olmadığından gruplar tek tek değerlendirildiğinde inhalasyon grubunda rSO2 artışının başlıca Trendelenburg pozisyonundan kaynaklanırken TİVA grubunda ek olarak sürekli propofol infüz- yonunun indüksiyonla Trendelenburg pozisyonu arasındaki zaman diliminde gözlenen rSO2  artışlarından sorumlu olduğu kanısına varıldı. (Gazi Med J 2012; 23: 126-32) Anahtar Sözcükler: Jinekolojik laparoskopi, serebral oksimetre, propofol, sevofluranABSTRACTObjective: To compare the effects of total intravenous anesthesia (TIVA) and inhalation anesthesia on cerebral oxygenation (rSO2) during Trendelenburg, CO2 insufflation and pneumoperitoneum in this study.Methods: Sixty-six ASA I or II women scheduled to undergo diagnostic and/or surgical gynecologic laparoscopy under general anesthesia were randomly allocated to two groups as Group TIVA (n=33) or Group S (n=33) and administered either TIVA or sevoflurane inhalation. Heart rate (HR), mean arterial pressure (MAP), SpO2, rSO2, BIS, ETCO2 were monitored. All parameters were recorded at the onset and end of insufflation, 5 and 10 minutes (min) of Trendelenburg position, 10, 20 and 30 min of pneumoperitoneum and at the end of the operation in the supine position.Results: The rSO2 values recorded after anesthesia induction until the end of the operation in Group TIVA and rSO2 recorded after anesthesia induction, 5 and 10 min of Trendelenburg, and 10 min of pneumoperitoneum were found to be higher than in the control. PaCO2 at 30 min of pneumoperitoneum were significantly higher than that at the onset of insufflation in both groups. The MAP values in the inhalation group during 20 min of pneumoperitoneum at the end of the operation in the supine position were significantly lower than that of the Group TIVA. The MAP values after anesthesia induction, at the onset of insufflation and at the end of the operation in Group TIVA, whereas all of the MAP values in the inhalation group were significantly lower than the control.Conclusion: Even though use of propofol induction in both groups caused a significant increase in cerebral oxygenation with respect to con- trols without any difference between the groups, when each group was evaluated individually increased rSO2 in the group S mainly originated from the Trendelenburg position, but in the TIVA group additionally continuous propofol infusion could be responsible for the increased rSO2 between anesthesia induction and Trendelenburg position. (Gazi Med J 2012; 23: 126-32)Key Words: Gynecologic laparoscopy, cerebral oximeter, propofol, sevoflurane
Section
Original Research