No Significant Effect of Helicobacter Pylori Eradication on Serum Lipoproteins: CagA Negative Patients May Be an Exception

  • Murtaza Emre Durakoğlugil
  • Gülbanu Erkan
  • Serhat Balcıoğlu
  • Murat Erden
  • Mehmet Cindoruk
  • Bülent Boyacı

Abstract

ABSTRACTObjective: Helicobacter pylori infection is associated with a modified lipid profile, especially lower HDL cholesterol levels. Cytotoxin Associated Gene A (CagA) positive strains with increased inflammation may further deteriorate lipids levels. Therefore, we investigated the effect of Helicobacter pylori eradication on serum lipid levels, apolipo- proteins, and high sensitive C reactive protein (hsCRP) and its relation with CagA status.Methods: Fifty-one patients with positive rapid urease test (33 female, 18 male) were enrolled in the study. Seven- teen (33%) patients were CagA positive. Serum lipids, apolipoproteins, and hsCRP levels were measured at baseline and 3 months after eradication therapy. According to the urea breath test, patients with successful eradication formed Group 1, and those in whom eradication treatment failed constituted Group 2.Results: Lipid, apolipoprotein, and hsCRP levels did not change after treatment in Group 2. Serum lipids, Apo-B, and Lp(a), and hsCRP levels were also similar in Group 1 after eradication, whereas Apo-AI levels increased signifi- cantly in this group (p=0.002). In subgroup analysis, CagA negative, but not CagA positive, patients in Group 1 had increased Apo-AI levels after successful eradication.Conclusion: With the exception of an isolated increase in Apo-AI levels in CagA negative subjects, eradication of Helicobacter pylori does not seem to have a significant effect on the lipid profile. (Gazi Med J 2012; 23: 122-5)Key Words: H. pylori, eradication, CagA, serum lipids, hsCRPÖZETAmaç: Helicobacter pylori enfeksiyonu özellikle HDL’de düşme olmak üzere lipid profil değişikleri yapabilmektedir. Sitotoksin aracılı gen A (CagA) pozitif şuşlarda, inflamasyon artacağından lipid düzeyi üzerine etki daha belirgin olabilir. Bu nedenle, Helicobacter pylori eradikasyonun serum lipid, apolipoprotein ve yüksek duyarlı CRP (ydCRP) üzerine etkisini ve bu durumun CagA ile ilişkisini araştırmayı planladık.Yöntemler: Hızlı üreaz testi pozitif olan 51 hasta (33 kadın, 18 erkek) çalışmaya alındı. Hastaların 17’sinde (%33) CagA pozitifti. Serum lipid, apolipoprotein ve ydCRP düzeyleri başlangıçta ve eradikasyon sonrası 3. ayda ölçüldü. Üre nefes testi sonuçlarına göre eradikasyonu başarılı olanlar Grup 1, olmayanlar ise Grup 2 olarak sınıflandırıldı.Bulgular: Grup 2’de tedavi sonrasında lipid, apoliprotein ve ydCRP konsantrasyonlarında değişiklik izlenmedi. Grup 1’de lipid, Apo-B, Lp(a) ve ydCRP düzeyleri farklılık göstermezken, Apo-AI seviyesi tedavi sonrasında önceye göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0.002). Alt grup analizlerinde eradikasyon sonrası Apo-AI yükselmesinin CagA pozitif değil, negatif hastalarda izlendiği saptandı.Sonuç: Sadece CagA negatif hastalarda izlenen izole Apo-AI artışı haricinde, Helicobacter pylori eradikasyonun lipid düzeyi üzerine etkisi yok gibi görünmektedir. (Gazi Med J 2012; 23: 122-5)Anahtar Sözcükler: H. pylori, eradikasyon, CagA, serum lipidleri, yüksek duyarlı CRP
Section
Original Research