Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoklu İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının İmipenem, Meropenem, Kolistin, Amikasin ve Fosfomisin Duyarlılıkları

  • Ebru Evren Baskent University Faculty of Medicine Department of Medical Microbiology
  • J. Sedef Göçmen
  • Müge Demirbilek
  • Hikmet Eda Alışkan

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı çoklu ilaca dirençli Acinetobacter baumannii klinik izolatlarının imipenem, meropenem, kolistin, amikasin ve fosfomisin duyarlılıklarının belirlenmesidir.Yöntemler: Çalışmaya, çeşitli klinik örneklerden izole edilen 50 çoklu ilaca dirençli A.baumannii suşu dahil edilmiştir. Bakteriyel tiplendirme konvansiyonel metodlarla ve API-20 NE (bioMérieux SA, Fransa) sistemi kullanılarak yapılmıştır. Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsünün (CLSI) önerilerine göre imipenem, meropenem, kolistin ve amikasin minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) değerleri katyon ayarlı Mueller Hinton sıvı besiyeri kullanılarak sıvı mikrodilüsyon yöntemiyle; fosfomisin MİK değerleri 25 mg/L glukoz-6-fosfat (G-6-P) eklenmiş Mueller Hinton besiyeri kullanılarak agar dilüsyon yöntemiyle belirlenmiştir. A.baumannii için fosfomisin duyarlılığına ait CLSI kriteri bulunmaması nedeniyle sonuçlar idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının duyarlılık aralığına göre yorumlanmıştır.Bulgular: İzolatların 46‘sı (%92) imipeneme, 48 (%96) izolat meropeneme dirençli bulunmuştur. İmipeneme dirençli olan suşların tamamı meropeneme de dirençlidir. İki izolat (%4) meropeneme dirençli iken imipeneme orta duyarlılıktadır. İki izolat hariç tüm izolatlar kolistine duyarlıdır.  İzolatların 43‘ü (%86) amikasine dirençlidir. İzolatların hepsi fosfomisine dirençli bulunmuştur. İmipenem, meropenem, kolistin, amikasin ve fosfomisinin MİK50 değerleri sırasıyla 32 mg/L, 32mg/L, 0,5 mg/L, >128 mg/L ve >512 mg/L’dir.Sonuç: Çalışmaya dahil edilen antimikrobiyal ajanlar arasında çoklu ilaca dirençli A.baumannii izolatlarına karşı en etkili olanı kolistindir. Fosfomisin, bazı çoklu ilaca dirençli bakterilere karşı etkili olmasına rağmen, bu ajan çoklu ilaca dirençli A.baumannii enfeksiyonlarında tek başına kullanım için uygun değildir.

References

Karageorgopoulos DE, Falagas ME. Current control and treatment of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infections. Rev. Lancet Infect Dis 2008;8:751–62.

Fishbain J, Peleg AY.Treatment of Acinetobacter infections. Clin Infect Dis 2010;51:79–84.

Dent LL, Marshall DR, Pratap S, Hulette R. Multidrug resistant Acinetobacter baumannii: a descriptive study in a city hospital. BMC Infect Dis 2010;10:196.

Raz R. Fosfomycin: An Old – New Antibiotic. Clin Microbiol Infect Rev 2012; 18: 4–7.

Kastoris AC, Rafailidis PI, Vouloumanou EK, Gkegkes ID, Falagas ME. Synergy of fosfomycin with other antibiotics for Gram-positive and Gram-negative bacteria. Eur J Clin Pharmacol 2010;66:359-68.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Second Informational Supplement M100-S22. CLSI, Wayne, PA, USA, 2012.

Towner KJ. Acinetobacter: an old friend, but a new enemy. Rev J Hosp Infect 2009; 73: 355-63.

Maragakis LL, Perl TM. Acinetobacter baumannii: Epidemiology, antimicrobial resistance and treatment options. Clin Infect Dis 2008;46:1254-63.

Poirel L, Nordmann P. Carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii: mechanisms and epidemiology. Clin Microbiol Infect 2006;12: 826–36.

Çetin ES, Kaya S, Tetik T, Cicioğlu Arıdoğan B. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii suşlarının örneklere göre dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2006;20:202-205.

Gür D, Gülay Z, Arıkan Akan Ö, Aktaş Z, Bal Kayacan Ç, Eraç B et al. Türkiye’de hastane izolatı Gram negatif bakterilerde yeni beta laktam antibiyotiklere direnç ve GSBL tipleri: Çok merkezli HİTİT sürveyansının sonuçları. Mikrobiyol Bul 2008; 42: 537-44.

Kurtoğlu MG, Opuş A, Kaya M, Keşli R. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında antibakteriyel direnç (2008-2010). ANKEM Derg 2011;25:35-41.

Özdem B, Gürçelik FÇ, Çelikbilek N, Balıkçı H. Açıkgöz ZC. Çeşitli klinik örneklerden 2007-2010 yıllarında izole edilen Acinetobacter türlerinin antibiyotik direnç profilleri. Mikrobiyol Bul 2011; 45: 526-34.

Gordon NC, Wareham DW. Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: mechanisms of virulence and resistance. Rev. Int J Antimicrob Ag 2010;35:219–26.

Ko KS, Suh JY, Kwon KT, Jung SI, Park KH, Kang CI. High rates of resistance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007; 60: 1163–67.

Aygencel G, Dizbay M, Çiftçi A, Türkoğlu M. Colistin-resistant Acinetobacter baumannii isolated from ventilator-associated pneumonia: A case report from Turkey. Yogun Bakım Derg 2010;9:164-67.

Öksüz L, Gürler N. Klinik örneklerden izole edilen çoğul dirençli Acinetobacter baumannii suşlarında kolistin, polimiksin B ve tigesiklinin in vitro etkinliği. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012; 42:32-38.

Falagas ME, Kastoris AC, Karageorgopoulos DE, Rafailidis PI. Fosfomycin for the treatment of infections caused by multidrug-resistant non-fermenting Gram-negative bacilli: a systematic review of microbiological, animal and clinical studies. Rev. Int J Antimicrob Ag. 2009; 34:111–20.

Hortiwakul T, Chayakul P, Ingviya N, Chayakul V. In vitro activity of colistin, fosfomycin, and piperacillin/tazobactam against Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa in Songklanagarind Hospital, Thailand. J Infect Dis Antimicrob Agents 2009;26:91-6.

Zhang Y, Chen F, Sun E, Ma R, Qu C, Ma L. In vitro antibacterial activity of combinations of fosfomycin, minocycline and polymyxin B on pan drug resistant Acinetobacter baumannii. Exp Ther Med 2013; DOI: 10.3892/etm.2013.1039.

Santimaleeworagun W, Wongpoowarak P, Chayakul P, Pattharachayakul S, Tansakul P, Garey KW. In Vitro Activity Of Colistin or Sulbactam In Combination With Fosfomycin or Imipenem Against Clinical Isolates of Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii Producing OXA-23 Carbapenemases. Southeast Asian J. Trop. Med. Public Health 2011; 42:890-900.

Published
2013-04-28
Section
Original Research