Bir Üniversite Hastanesi Kliniği Olguları Eşliğinde Mediastinal Kitle ve Kistlere Bakış

  • Özgür Karakurt Ankara Numune EAH Göğüs Cerrahi Kliniği
  • Osman Korcan Tilkan
  • İsmail Cüneyt Kurul
  • Sedat Demircan

Abstract

Amaç: Mediasten, iki torasik kavite arasında yer alan ve içerdiği doku çeşitliliği, kanlanmasının iyi olması, lenfatik doku zenginliği nedeniyle birçok primer ve sekonder kitle, kistin yerleştiği vücut kompartmanıdır. Çalışmamızda mediastinal kitle ve kistlerin tanı, tedavisinde cerrahinin yeri ve önemi araştırıldı.Gereç ve Yöntem: Anabilim Dalımızda Temmuz 2002– Temmuz 2009 tarihleri arasında primer mediastinal kitle ve kist nedeniyle takip edilen 86 olgu yaş, cinsiyet, şikayet, lezyon lokalizasyonu, girişim yolu, yapılan rezeksiyon ve histopatolojik tanı açısından retrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: Primer mediastinal kitle tanısıyla çalışmaya dahil edilen 44 (%51)’ü kadın 86 olgunun yaşları 5- 78 arasında, ortalama yaşları 41.03 idi. Olgularımızda en sık (% 50) anterior mediastende lezyon saptandı. İncelediğimiz vakaların 37’sinde (%43) semptom yoktu, en çok görülen şikayetler göğüs ağrısı (%26.7), öksürük (%23.5) ve nefes darlığı (%17.6) idi. Hastaların hepsinde cerrahi yöntemlerle; sağ/sol torakotomi(%41.9/%10.5), median sternotomi (%25.6) veya mediastinoskopi (%4.7) ile tanıya ulaşıldı.Tartışma: Mediastinal kitle ve kistlerin tanısında lezyon lokalizasyonu ve klinik bulgular her ne kadar yardımıcı olsa da kesin tanı içi hitopatolojik değerlendirme vazgeçilmezdir. Doğru histopatolojik değerlendirme için yeterli materyal örneklenmesi ve birçok lezyonun spesifik tedavisi için mediastinal kitlelerde cerrahi halen en önemli tanısal ve terapötik modalitedir.

References

Shields TW. The mediastinum, its compartments, and the mediastinal lymph nodes. In: Shields TW, Lo Cicero III J, Reed CE, Feins RH, editors. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.p.2055-8.

Deslauriers J, Letaurnesg J, Glubital G. Diagnostic strategies in mediastinal tumors and masses. In: Pearson FG, Cooper JD, Deslauriers J, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Patterson GA, Urschel HC, editors. Thoracic Surgery. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2002.p.1655-73.

Donahue JM, Nichols FC. Primary Mediastinal Tumors and Cysts and Diagnostic Investigation of Mediastinal Masses. In: Shields TW, Lo Cicero III J, Reed CE, Feins RH, editors. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2009.p.2489-94.

Cohen AJ, Thompson L, Edwards FH, Bellamy RF. Primary cysts and tumors of the mediastinum. Ann Thorac Surg 1991;51:378-84.

Augustin F, Schmid T, Bodner J. The robotic approach for mediastinal lesions. Int J Med Robot. 2006;2:262-70.

Sağdıç K, Özer Z G, Saba D, Üstünsoy H, Cengiz M, Özkan H. Primer Mediasten Kitleleri. GKD Cer. Derg. 1994;2:339-43.

Kirschner PA. Anatomy and surgical access of the mediastinum. In: Pearson FG, Cooper JD, Deslauriers J, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Patterson GA, Urschel HC, editors. Thoracic Surgery. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2002.p.1563-8.

Ayan E, Balcı E A, Özalp K, Duran M, Vuraloğlu S, Çekirdekçi A. Mediastinal Kitleler: 27 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Gögüs Kalp Damar Cer Derg 2005;13:127-30.

Sarper A, Gürkök S, Özuslu B A, Genç O, Balkanlı K. Mediastinal Kitleler 64 Olgunun Analizi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2001;9:153-5.

Mullen B, Richardson JD. Primary anterior mediastinal tumors in children and adults. Ann Thorac Surg 1986;42:338-45.

Younger DS. Myasthenia gravis. In: Shields TW, Lo Cicero III J, Ponn RB, Rusch VW, editors. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005.p.2617-23.

Wood MG, Hagen JA. Surgery of myasthenia gravis. In: Pearson FG, Cooper JD, Deslauriers J, Ginsberg RJ, Hiebert CA, Patterson GA, Urschel HC, editors. Thoracic Surgery. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2002.p.1624-35.

Maggi G, Giaccone G, Donadio M, Ciuffreda L, Dalesio O, Leria G, et al. Thymomas. A review of 169 cases, with particular reference to results of surgical treatment. Cancer 1986;58:765-76.

Lewis JE, Wick MR, Scheithauer BW, Bernatz PE, Taylor WF. Thymoma. A clinicopathologic review. Cancer. 1987;60:2727-43.

Gripp S, Hilgers K, Wurm R, Schmitt G. Thymoma: prognostic factors and treatment outcomes. Cancer. 1998;83:1495-503.

Masaoka A, Nagaoka Y, Kotake Y. Distribution of thymic tissue at the anterior mediastinum. Current procedures in thymectomy. J Thorac Cardiovasc Surg 1975;70:747-54.

Dosios T, Kouskos E, Kyriakou V. Surgical management of mediastinal lesions. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006;54:207-12

Duwe BV, Sterman DH, Musani AI. Tumors of the mediastinum. Chest. 2005;128:2893-909

Verley JM, Hollmann KH. Thymoma. A comparative study of clinical stages, histologic features, and survival in 200 cases. Cancer. 1985;55:1074-86.

Bergh NP, Gatzinsky P, Larsson S, Lundin P, Ridell B. Tumors of the thymus and thymic region: I. Clinicopathological studies on thymomas. Ann Thorac Surg 1978;25:91-8.

Strollo DC, Rosado-de-Christenson ML, Jett JR. Primary mediastinal tumors: Part II. Tumors of the middle and posterior mediastinum. Chest. 1997;112:1344-57.

Strickland B, Wolverson MK. Intrathoracic vagus nerve tumours. Thorax. 1974;29:215-22.

Cuypers P, De Leyn P, Cappelle L, Verougstraete L, Demedts M, Deneffe G. Bronchogenic cysts: a review of 20 cases. Eur J Cardiothorac Surg 1996;10:393-6.

Weber T, Roth TC, Beshay M, Herrmann P, Stein R, Schmid RA. Video-assisted thoracoscopic surgery of mediastinal bronchogenic cysts in adults: a single-center experience. Ann Thorac Surg 2004;78:987-91.

Vadasz P, Kotsis L. Surgical aspects of 175 mediastinal goiters. Eur J Cardiothorac Surg 1998;14:393-7.

Katlic MR, Grillo HC, Wang CA. Substernal goiter. Analysis of 80 patients from Massachusetts General Hospital. Am J Surg 1985;149:283-7.

Shai SE, Chen CY, Hsu CP, Hsia JY, Yang SS, Chuang CY, et al. Surgical management of substernal goiter. J Formos Med Assoc 2000;99:827-32.

Published
2014-07-24
Section
Original Research