Bir İlçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Anksiyete Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri

  • İrem Medeni Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital Occupational Diseases Clinic
  • Mustafa Necmi İlhan
  • Volkan Medeni

Abstract

Giriş: Anksiyete, gerginlik hissi ve endişeli düşüncelere sahip olma şeklinde tanımlanabilir. Bu durum günlük hayatta normal bir süreç olmakla birlikte anksiyete şiddetlenirse veya kişinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozmaya başlarsa bir bozukluk veya hastalık olarak kategorize edilebilir .Çalışmamızın amacı Aksaray ilinin Ağaçören ilçesinde 15 yaş ve üzeri kişilerde anksiyete belirtileri sıklığı ile ilişkili risk etmenlerinin belirlenmesidir. Yöntemler: Araştırmanın tipi kesitseldir. İlçede bulunan 15 yaş ve üzeri kişiler yaş ve cinsiyet gruplarına göre tabakalandırılıp, her grupta ulaşılması gereken kişi sayısı tespit edilmiştir. 364 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Ulaşım yüzdesi %93,6 olmuştur. Araştırmada veri kaynağı olarak kişilerin tanımlayıcı özelliklerini sorguyalayan bir anket formu ve Beck Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada 341 kişi incelenmiştir. Katılımcıların Beck Anksiyete Ölçeği puan ortalaması 8,52±8,63, ortancası 6 (min:0, max:42)’dır. İncelenenlerin %14,7’sinde anksiyete tespit edilmiştir. Kadınların %27,8’inde, erkeklerin %8,1’inde anksiyete tespit edilmiştir. Kadın olmak anksiyete varlığı için risk etmeni olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmamızda her yedi kişiden birinde anksiyete bulgularının olduğu saptanmıştır. Ülkemizde yapılan araştırmaların çoğu çeşitli gruplara özeldir. Toplumu kapsayan çalışmalara ihtiyaç vardır. Anksiyete bozukluğu riski kadınlarda erkeklere göre üç kat daha fazla bulunmuştur. Risk faktörleri hakkında farkındalığın artması kadınlarda anksiyete gelişimini önleyici önemli adımlardan birini oluşturabilir
Published
2020-09-12
Section
Original Research