Erken Gebelikte Tiroid Fonksiyon Bozukluğunun Tespiti

  • Muzaffer TEMUR
  • Hüseyin CENGİZ
  • Bülent ARICI
  • Levent YAŞAR
  • İsa Aykut ÖZDEMİR

Abstract

Amaç: Bu çalışma tiriod disfonksiyonları açısından risk faktörü olan ve olmayan kadınlarda erken gebelikte tiroid disfonksiyonlarının sıklığının karşılaştırılması amacıyla yapıldı.Yöntemler: Çalışma grubuna Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Gebe Polikliniği’ne Nisan 2008 ve Şubat 2009 tarihleri arasında başvuran, gebelik yaşı 6 ile 20 hafta arasında değişen 194 gebe alınmıştır. Tiroid hastalığı açısından herhangi bir risk faktörü taşımayan olgular Grup I, bir veya daha çok risk faktörü taşıyan olgular Grup II’ ye dâhil edildi. Tüm olgular tiroid disfonksiyonları açısından serum TSH (Tiroid Stimülan Hormon), serbest T4 (tiroksin), serbest T3 (triiyodotronin), Anti-TPO (Anti-tiroid Peroksidaz) düzeyleri ölçülerek tarandı.Bulgular: Çalışma grubunda hipotiroidi sıklığı %3.6, subklinik hipotiroidi sıklığı %1, hipertiroidi sıklığı %1 olarak tespit edildi. Tiroid hastalığı tespit edilen ve edilmeyen olgular arasında abortus açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Anti-TPO’su pozitif olan gebelerde tiroid hastalığı anlamlı olarak yüksek olarak bulundu. Tiroid cerrahisi öyküsü olan olgularda tiroid hastalığı anlamlı olarak daha yüksek oranda tespit edildi. Risk faktörü olmayan 128 olgunun 5’inde tedavi gerektiren tiroid hastalığı tespit edildi. Çalışmamızın tümü göz önüne alındığında; tiroid hastalığı görülme sıklığı açısından risk faktörü olan ve olmayan gebeler arasında anlamlı bir fark bulunamadı.Sonuç: Endokrin çalışma grupları, tiroid hastalıkları açısından sadece risk faktörü taşıyan hastaları taramayı önerse de, biz risk faktörü olan ve olmayan her iki grupta da benzer oranda tiroid disfonksiyonu tespit ettik. Bu nedenle tiroid hastalıklarının oluşturabileceği ciddi sonuçlarla karşılaşmamak için, tüm gebeleri taramanın daha uygun bir yaklaşım olduğu görüşündeyiz. Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, hipertiroidi, erken gebelik, anti-tiroid peroksidazDetection of Thyroid Dysfunction in Early PregnancyObjective: The present study was designed to investigate the prevalence of thyroid dysfunction in early pregnancy and to compare pregnant women with and without risk factors for thyroid dysfunction.Methods: One hundred and ninety-four women in weeks 6-20 of pregnancy attending the Obstetrics and Gynaecology Clinics of Bakırkoy MD Sadi Konuk Teaching and Research Hospital between April 2008 and February 2009 were included in the study. The cases were separated into two groups, Group I and Group II. Serum levels of anti-TPO (anti-thyroid peroxidase), TSH (thyroid stimulating hormone), free T4 (thyroxine) and free T3 (triiodothyronine) were measured in all cases.Results: The prevalence of hypothyroidism, subclinical hypothyroidism and hyperthyroidism was found to be 3.6%, 1% and 1%, respectively. The frequency of abortus was not statistically different between pregnant women with thyroid disease and without thyroid disease. The prevalence of thyroid disease was significantly higher in cases with positive anti-TPO and in cases who underwent surgery. Thyroid diseases which required treatment were diagnosed in five of 128 pregnant women without risk factors for thyroid disease. There was no statistically significant difference in the prevalence of thyroid disease between pregnant women with risk factors and without risk factors.Conclusion: The frequency of thyroid dysfunction was similar in the two groups, including cases with or without risk factors for thyroid disease. In spite of many endocrine societies, we suggest that all pregnant women should be screened without consideration of risk factors to avoid adverse outcomes.Key Words: Hypothyroidism, hyperthyroidism, early pregnancy, anti-thyroid peroxidase
Section
Original Research