THE DIAGNOSTIC VALUE OF DIFFUSION-WEIGHTED MR IMAGING IN INTRACRANIAL EPIDERMOID TUMORS

  • Nil Tokgöz
  • Serap Gültekin
  • Nuray Kadıoğlu Voyvoda
  • Halil Çelik
  • A.Yusuf Öner
  • E.Turgut Talı

Abstract

Purpose: To determine the value of diffusion-weighted imaging (DWI) and apparent diffusion coefficient (ADC) measurements in the diagnosis of epidermoid tumors.Methods: Six patients with intracranial epidermoid tumors were imaged prospectively in a 1.5 Tesla magnetic resonance (MR) unit. Five lesions were located in the cerebrospinal fluid (CSF) cisterns and one lesion was located in the vermis. Two patients had postoperative residual tumors. T2- and T1-weighted, fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) and echo-planar (EPI) DWI sequences were used. ADC values were obtained from all lesions, normal white matter (WM) and the left lateral ventricle. The qualitative and quantitative assessments were performed by three radiologists in consensus.Results: All epidermoids were isointense or slightly hyperintense relative to CSF on T2- and T1-weighted and FLAIR sequences. It was difficult to estimate the borders and extensions of the cisternal lesions on FLAIR and conventional MR sequences. FLAIR images revealed CSF flow artifacts that made it difficult to delineate the tumors in two patients. All lesions appeared bright on DWI and could be demarcated clearly from dark CSF. ADC values were slightly higher than CSF values, and ranged from 731 to 931 x 10-6 mm2/s within the lesion.Conclusion: DWI is the most valuable method in the differential diagnosis of epidermoid tumors from cystic lesions in the preoperative assessment of lesion extensions, and in postoperative follow-up for the detection of residual or recurrent lesions.Key Words: Epidermoid, Diffusion-Weighted Imaging, Magnetic Resonance Imaging, Apparent Diffusion Coefficient (ADC). KAFA İÇİ EPİDERMOİD TÜMÖRLERDE DİFÜZYON-AĞIRLIK- LI GÖRÜNTÜLEMENİN TANISAL DEĞERİAmaç: Epidermoid tümörlerde difüzyon-ağırlıklı görüntüleme (DAG) ve “Apparent Diffusion Coefficient” (ADC) ölçümlerinin tanısal değerini araştırmak.Metod: Kafa içi epidermoid tümörü olan altı hasta 1.5 Tesla manyetik rezonans (MR) ünitesinde prospektif olarak incelendi. Lezyonlardan beşi beyin omurilik sıvısı (BOS) boşluklarında, biri ise vermiste yer almak- taydı. İki hastanın ameliyat sonrası rezidü tümörü vardı. T2-, T1- ağırlıklı, “fluid-attenuated inversion recovery” (FLAIR) and eko-planar (EPI) DAG sekansları kullanıldı. Epidermoid tümörlerden, normal beyaz cev- herden ve sol lateral ventrikülden ADC ölçümleri yapıldı. Niteliksel ve niceliksel değerlendirmeyi üç radyolog birlikte yaptı.Bulgular: Tüm epidermoid tümörler T2, T1-ağırlıklı and FLAIR sekanslarda BOS’a gore izointens veya hiperintensti. FLAIR ve konvansiyonel MR sekanslarında, BOS boşluklarındaki lezyonların sınırlarını ve uzanımlarını değerlendirebilmek güçtü. İki hastada FLAIR sekansı lezyonların ayırdedilebilmesini güçleştiren BOS akım artifaktı oluşturdu. DAG’de tümörler parlak olarak izlendi ve hipointens BOS’tan net olarak ayırt edildi. ADC değeri epidermoid tümörlerde BOS’tan hafif derecede yüksek olup, 731 x 10-6 ile 931 x 10-6 mm2/s arasında ölçüldü.Sonuç: DAG; epidermoid tümörlerin diğer kistik lezyonlardan ayırdedil- mesinde, ameliyat öncesi lezyon uzanımlarının değerlendirilmesinde ve ameliyat sonrası dönemde rezidü veya nüks tümor açısından takipte en değerli tanı yöntemidir.Anahtar Kelimeler: Epidermoid, Difüzyon Ağırlıklı Görüntüleme, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Apparent Diffusion Coefficient (ADC).
Section
Original Research