YAŞIN İLERLEMESİYLE ENDOMETRİYUMDA MEYDANA GELEN YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

  • Esra Nas
  • Deniz Erdoğan
  • Gülnur Take
  • Murat Taş

Abstract

Amaç: Bu çalışmada değişik yaş gruplarındaki sıçanların endometriyum dokularının ince yapı düzeyinde incelenmesi ve yapısal değişimlerin orta- ya konulması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Çalışmada, değişik yaş gruplarından 15 adet Wistar Albino cinsi dişi sıçanlardan 5 grup oluşturuldu. 1. grup: yenidoğan (n=3),2. grup: doğum sonrası 5. hafta (n=3), 3. grup: doğum sonrası 7. hafta (n=3), 4. grup: doğum sonrası 3. ay (n=3), 5. grup: 12 ay (n=3). Alınan uterus doku örnekleri alışılmış elektron mikroskobik izleme yöntemlerin- den geçirilerek araldite gömüldü. Alınan yarı ince kesitler toluidin blue ile boyanarak Olympus foto ışık mikroskopta değerlendirilirken, işaretlenen bölgelerden alınan ince kesitler Carl Zeiss EM900 mikroskopta incelene- rek, resimlendirildiler.Bulgular: Yapılan elektron mikroskobik incelemelerde yenidoğan gru- bunda henüz erişkin endometriyum yapısı izlenemezken, 5. haftadan iti- baren yapının erişkin düzene ulaştığı saptandı. 7. hafta ve sonraki evreler- de doku genelinde apoptozisin arttığı, ayrıca bazal membran kalınlığında da artış olduğu ilgiyi çekti.Sonuç: Sonuç olarak; yaşa koşut endometriyum’da en belirgin değişiklik- lerin bazal lamina ve stromada olduğu saptanmış olup, bu değişikliklerin yaşa bağlı doğurganlık ile ilişkili olabileceği kanısına varılmıştır.Anahtar Kelimeler: Endometriyum, yaşlanma, elektron mikroskopi.  ULTRASTRUCTURAL EFFECTS OF AGING IN ENDOMET- RIUM TISSUESPurpose: In this study we aimed to show morphological changes in thick conformation level of endometrial tissue in different age groups of rat.Methods: In this study, 15 Wistar albino female rat studied in 5 different groups according to their ages. 1. group: Newborn ( n=3 ), 2. group: 5 week ( n=3 ), 3. group: 7 week (n=3), 4.group: 3 month (n=3), 5. group: 12 month (n=3). The harvested uterus tissue samples buried in araldite following usual electron microscope preparation methods while half thick cross sections are painted with toluidin blue and examined with Olympus photo light microscope, thick cross section taken from marked areas, exa- mined on a Carl Zeiss EM 900microscope and photographed.Results: We show that there is no adult endometrial conformation in new born group. On the other hand starting with 5th week, endometrial conformation reached to adult level. Starting with 7th week apoptosis and also basal membran thickness increased in these tissues.Conclution: As a result, we show that the most definite changes occur in basal lamina and stroma, and these changes effected by fecundity related with age.Key Words: Endometrium, aging, electron microscopy. 
Section
Original Research