Branchial Cleft Anomalies; retrospective analysis of 84 cases

Branchial Cleft Anomalies

  • Muammer Melih Şahin
  • Süleyman Cebeci
  • Metin Yılmaz
  • Mehmet Düzlü
  • Eray Uzunoğlu
  • İbtisam Mohammed
  • Recep Karamert
  • Alper Ceylan

Abstract

Amaç: Brankial yarık anomalileri (BYA), en sık karşılaşılan konjenital boyun patolojileridir ve genellikle boynun lateralinde karşımıza çıkarlar. Genellikle benign karakterde lezyonlar olup, tedavide ilk seçenek cerrahi eksizyondur. Bu çalışmada, kliniğimizde BYA nedeniye opere olan hastalar analiz edilerek, bulgularımızın literatür eşliğinde değerlendirmesi hedeflenmiştir. Yöntemler: Çalışmamıza 2010-2018 yılları arasında BYA nedeniyle merkezimizde opere olan hastalar dahil edildi. Bu çalışmada, BYA nedeniyle opere olan hastaların geriye dönük; ilk başvuru şikayetleri, şikayetlerinin süresi, görüntüleme yöntemleri, operasyona ve kitleye ait özellikler, komplikasyon durumu ve hastanede kalış süreleri gibi verileri incelendi. Ayrıca nüks eden olgular detaylıca değerlendirildi. Demografik veriler ve hastalığa ait verilerin nüks ile olan ilişkisi istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 84 hasta dahil edildi. Bu 84 hastanın, 61’i (%72.6) ikinci BYA olarak tespit edildi. En sık başvuru şikâyeti boyunda şişlik olarak bulundu. Yapılan muayene ve görüntülemeler sonucu 62 hastada (%73.8) kist, 22 hastada (%26.2) fistül tanısı konuldu. Fistül varlığı en sık birinci BYA olanlarda izlendi. Vaka serimizde nüks oranı %8.3 olarak bulunmuş olup, istatistiksel olarak anlamlı olarak 3 ve 4. BYA olanlarda nüks oranı daha fazla bulundu. Ayrıca revizyon vakalarda anlamlı olarak nüks oranı daha fazla bulundu. Sonuç:  Brankial yarık anomalileri kist ya da fistül olarak karşımıza çıkmaktadır ve en sık görülen konjenital boyun lezyonlarıdır. Yaş ve cinsiyete bağlı olarak farklı prezentasyonlar gösterebilir. Ayırıcı tanıda lenfadenopati ve birçok benign/malign kitleler ile karışabilir. Tanıda öykü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Kesin tedavisi, kist, fistül ve sinüs hattının total olarak eksizyonudur. Anomali tipi ve revizyon durumu nüksü etkileyen parametreler olarak tespit edildi.
Published
2020-03-10
Section
Original Research