A CASE CONTROL STUDY ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN CORONARY HEART DISEASE AND SERUM VITAMIN B12, HOMOCYSTEINE AND FOLIC ACID LEVELS

  • Sebahat Tezcan
  • Lale Tokgözoğlu
  • Gülşen Hasçelik
  • Banu Çakır
  • Dilek Aslan

Abstract

Purpose: To test the hypothesis that the coronary heart disease is associ- ated with high serum homocysteine and low vitamin B-12, and folic acid concentrations.Methods: In this population-based case control study, “304 cases” with is- chemic ECG findings and “301 controls” without ischemia in their ECGs were selected as the study population.Results: The mean value of serum homocysteine levels of the cases (6.52 μmol/L ±6.38, median= 1.90) was not significantly higher than the values of the control group (6.19±5.99μmol/L, median= 1.80) (p= 0.556). The mean value the folic acid levels of the cases (6.76 ng/ml ±3.10, median= 6.10) were higher than the values measured for the control group (6.32 ng/ml ±2.54, median= 6.20). However, this difference was not statistically signi- ficant (p= 0.089). Serum vitamin B12 levels (mean =282.87 pg/ml ±125.96, median= 230.50), on the other hand, were found to be significantly higherin cases than those in the controls (mean =252.81 pg/ml ±105.59, median= 105.59) (p= 0.005). Multivariate analysis controlling for age and serum ho- mosistein, vitamin B12 and folic acid levels simultaneously suggested high vitamin B12 as a significant predictor of coronary hearth disease.Conclusion: These results do not support the hypothesis that coronary he- art disease is related to high serum homocysteine concentration. Yet, there is suggestive evidence of a positive association between coronary hearth disease and serum vitamin B12 levels. The results are not conclusive due to inability to adequately control for potential confounders.Key Words: Coronary heart disease, homocysteine, vitamin B12, and folic acid KORONER ARTER HASTALIĞI VE SERUM VİTAMİN B12, HOMO- SİSTEİN VE FOLİK ASİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEYEN BİR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASIAmaç: Koroner arter hastalığının yüksek serum homosistein; düşük vitamin B12 ve folik asit konsantrasyonu ile ilişkili olduğu hipotezini test etmek Gereç ve yöntemler: Toplum tabanlı bu vaka kontrol çalışmasında 304 ko- roner kalp hastası (“vaka”) ve 301 EKG bulgusunda patoloji saptanmamış erişkin (“kontrol”) kişi çalışma grubu olarak seçilmiştir.Bulgular: Vaka grubundaki kişilerin ortalama serum homosistein düzeyi (6.52±6.38, ortanca= 1.90), kontrol grubundakilerin serum ortalama homo- sistein değerinden (6.19±5.99, ortanca= 1.80) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı değildir (p= 0.556). Vaka grubundaki kişilerin ortalama se- rum folik asit düzeyi (6.76±3.10, ortanca= 6.10), kontrol grubundakilerin folik asit değerinden (6.32±2.54, ortanca= 6.20) yüksektir, ancak, bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p= 0.089). Diğer taraftan vaka grubun- daki kişilerin ortalama serum vitamin B12 düzeyi (282.87±125.96, ortanca=  230.50), kontrol grubundakilerin vitamin B12değerinden (252.81±105.59,ortanca= 105.59) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0.005). İleri analizlerde, yaş için kontrol edilerek, serum homosistein, vitamin B12ve folik asit düzeyleri ile koroner kalp hastalığı arasındaki ilişki eş zamanlı değerlendirildiğinde, serum vitamin B12 düzeyinin koroner arter hastalığı açısından önemli bir belirleyici olduğu saptanmıştır.Sonuç: Bu sonuçlar koroner arter hastalığı ile yüksek serum homosiste- in düzeyleri arasındaki ilişkiyi desteklememektedir. Ancak, koroner arter hastalığı ile serum vitamin B12 düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olasıdır. Çalışmada tüm olası karıştırıcı değişkenler kontrol edilemediği için bu iliş- kinin ileri çalışmalarla tekrar incelenmesi uygun olacaktır.Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, homosistein, vitamin B12, folik asit.
Section
Original Research