Ovarian Leiomyosarkom: İki Olgunun Sunumu

  • M.Alper KARALÖK
  • Işın ÜREYEN
  • Taner TURAN
  • Gökhan TULUNAY
  • Nurettin BORAN
  • Deniz ÇAVUŞOĞLU
  • M.Faruk KÖSE

Abstract

Bu makalede iki ovarian leiomyosarkom olgusu sunuldu. Optimal sitoredüksiyon yapılan ve takiben adjuvan kemoterapi verilen hastalardan biri evre IA olup 34, diğeri evre IIIC olup 61 yaşındaydı. Postoperatif dönemde sırasıyla biri 13 ay, diğeri 48 ay takip edildi. Takip süreci içinde rekürrens saptanmadı. Ovarian leiomyosarkom nadir görülen ve kötü prognoza sahip oldukça agresif bir tümördür. Bu makalede sunulan olgular erken rekürrens saptanmaması nedeniyle özellik göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Over, leiomyosarkom, kemoterapi, doksorubisinOvarian Leiomyosarcoma: a Report of Two CasesIn this article, two cases of ovarian leiomyosarcoma are presented. Optimal cytoreduction was performed and adjuvant chemotherapy was given to both patients. The first patient, who was 34 years old, was stage IA and the second patient, who was 68 years old, was stage IIIC. Postoperative follow-up time was 13 months and 48 months, respectively. There was no recurrence during this period. Ovarian leiomyosarcoma is a quite aggressive tumor that is uncommon and has a poor prognosis. The cases presented here are found to be significant by virtue of the absence of early recurrence.Key Words: Ovary, leiomyosarcoma, chemotherapy, doxorubicin