Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sigara Kullanımı ve İlişkili Faktörler

  • Asiye Uğraş Dikmen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Ali Kadir Koç gazi unicersity
  • Sevil Özger İlhan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Mustafa Necmi İlhan

Abstract

Giriş: Tütün kullanımı, dünyada yaygınlığının giderek artması ve sağlık üzerine olan negatif etkisi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hekimler, toplumun sigara kullanımı davranışı üzerinde etkili olabilecek bir kesimdir ve hekimlerin sigara konusundaki inançları ve davranışlarını öğrencilik yıllarında kazandıkları göz önüne alınırsa müdahale programları geliştirmek için hekimlerde ve hekim adaylarında sigara kullanım durumu ve nedenlerinin ayrıntılı incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Gazi üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinde ve sağlık çalışanlarında sigara kullanım sıklığı ve etkili faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır Gereç-Yöntem: Araştırma, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler, fakültede görev alan araştırma görevlileri ve fakültede görev alan öğretim görevlileri olmak üzere toplam 696 katılımcı ile yürütülen kesitsel tipte bir araştırmadır. Bulgular: Katılımcıların %38,2’sinin hayatında bir kez sigarayı denemiş olduğu ve %27,4’ünün şu an sigara kullanmakta olduğu görülmüştür. Lojistik regresyon analizi sonucu halen sigara kullanmada erkek cinsiyetin (RR: 4,221), sigara kullanımı hakkında bilgilerin yetersizliğinin (RR: 2,139) ve dengesiz beslenmenin (RR: 3,684) istatistiksel olarak anlamlı yordayıcılar olduğu görülmüştür. Öğrencilerde ek olarak, gelir durumu daha yüksek olanlarda sigara kullanım durumunun da yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sigara kullanımı konusunda giderek artan sıklık düşündürücüdür. Toplumda rol model yönlerinin önemi de göz önünde bulundurulursa doktorlarda sigara kullanım sıklığının artması toplum sağlığı açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Bu nedenle doktorların sigaraya başlamasını önlemek için yapılacak müdahaleler büyük önem taşımaktadır.

Author Biographies

Asiye Uğraş Dikmen, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Ali Kadir Koç, gazi unicersity
medicine faculty, public health department, research assistant
Sevil Özger İlhan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

References

World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2017: monitoring tobacco use and prevention policies. Geneva. 2017; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

İlhan F, Aksakal N, İlhan M N, Aygün R. Gazi Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu. Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2005; 4:188-98.

Bilir N, Doğan B G, Yıldız A N, Sigara İçme Konusunda Davranış Ve Tutumlar. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayını. 1997; Yayın No: 7.

Hodgetts G, Broers T, Godwin M, Smoking Bahaviour Knowledge And Attitudes Among Family Medicine Physicians And Nurses İn Bosnia And Herzegovina. Bmc FamPract. 2004;11:12.

Tezcan S, Yardım N. Türkiyede Çeşitli Sağlık Kurumlarının Doktor, Hemşire Ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Boyutu.Tüberk Toraks 2003;51:390-7.

Gbd 2016 Risk Factors Collaborators. Global, Regional, And National Comparative Risk Assessment Of 84 Behavioural, Environmental And Occupational, And Metabolic Risks Or Clusters Of Risks, 1990–2016: A Systematic Analysis For The Global Burden Of Disease Study 2016. Lancet. 2017;390:1345-422.

World Health Organization. World Health Statistics 2010. 2010; 978 92 4 156398 7

Bilir, N., Özcebe, H., Aslan, D. and Ergüder, T. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tütün Salgını Raporu, 2008. Dsö Avrupa Bölge Ofisi Yayınları. 2008

Sağlık Bakanlığı (2012). Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2012. Ankara: Sağlık Bakanlığı Yayınları. 2012; 948: 978-975-590-502-0

WHO. The Role Of Health Professionals In Tobacco Control; World No Tobacco Day-31 May. Who Library Cataloquing–İn-Publication. 2005; Isbn 92.4.159320 2.

Aslan D., Bilir N., Özcebe H., Ergüder T., Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının Sigara İçme Durumları Ve Etkileyen Faktörler, Araştırma Raporu, Sağlık Bakanlığı Yayınları. 2007; 1-84, 200.

Yengil, Erhan. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu Ve Sigara İle İlgili Tutumları. Konuralp Tıp Dergisi. 2014;1-7.

La Torre G, Guastamacchia S, Barbagallo A, Mannocci A. Effects On Female Healthcare Workers Of The Ministry Of Health Campaign Against Tobacco Smoking. Giornale İtaliano Di Medicina Del Lavoro Ed Ergonomia. 2017; 39.1 34-8.

Özdemir İ. İ. Denizli İli Sınırları İçerisindeki Hekimlerin Sigara İçme Durumları Ve Sigara İçme Prevalansı[thesis]. [Denizli]; 2001

Zakharova, L. A., Ibatov A. D., Nagibina Y. V. About Development Of Programs Of Struggle With Tobacco Smoking İn Medical Workers. Problemy Sotsial'noi Gigieny, Zdravookhraneniia İ İstorii Meditsiny. 2017; 25.5 286-9

Kusma B, Quarcoo D, Vitzthum K, Welte T, Mache S, Meyer-Falcke A. Berlin's Medical Students' Smoking Habits, Knowledge About Smoking And Attitudes Toward Smoking Cessation Counseling. Journal Of Occupational Medicine And Toxicology. 2010;5:1

Çalışkan, D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Ve Çalışanlarının Sigara İçme Durumu Ve Etkili Faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 2005; 58(03)

Mayda A.S., Tufan N, Baştaş S. Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları Ve İçme Sıklıkları. Tsk Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6.5 364-70.

Sotiropoulos A, Gikas A, Spanou E, Dimitrelos D, Karakostas F, Skliros E. Smoking Habits And Associated Factors Among Greek Physicians. Public Health. 2007; 121:333-40.

Shuja S, Hussain A, Malik S, Rizwan T, Amin M, Choudhry Z. Perceptions Of Health Professional Students Regarding Waterpipe Smoking And İts Effects On Oral Health. J Ayub Med Coll Abbottabad 2018;30:90–3

Özyurt, L. Hekimlerin Sigara İçme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği) [thesis]. [Ankara]; 2006

Özer A.Ö. Eskişehir’de Birinci Basamak Hizmeti Veren Doktorların Sigara İçicilik Durumları Ve Sigara Bıraktırma Konusundaki Tutumları, [thesis]. [Eskişehir]; 2012

Torre G.L, Kirch W, Bes-Rastrollo M, Ramos R. M, Czaplicki M, Gualano M.R, Thummler K, Ricciardi W, Boccia A, GHPSS Collaborative Group. Tobacco Use Among Medical Students İn Europe: Results Of A Multicentre Study Using The Global Health Professions Student Survey. Public Health. 2012; 126.2: 159-64.

Karaardıç L. Ankara Garnizonundaki Asker Hastanelerinin Personeli İle Gata Öğrencilerinde Sigara Kullanımı Sıklığının Ve Sigara İle İlgili Tutum Ve Davranışların İncelenmesi[thesis]. [Ankara]; 2013.

Yılmaz H. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Kullanım Düzeyleri Ve Sigara Bıraktırma Tedavisi İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları[thesis]. [Samsun]; 2017.

Kartal M, Midik Ö, Büyükakkus A. Ondokuz Mayis Üniversitesi Tip Fakültesi Ögrencilerinde Sigara Kullanimi Ve Yasam Kalitelerine Etkisi. Turk Toraks Dergisi. 2012;13.1 11.

Yao T, Ong M, Lee A, Jiang Y, Mao Z. Smoking Knowledge, Attitudes, Behavior, And Associated Factors Among Chinese Male Surgeons. World Journal Of Surgery. 2009; 33.5 : 910-7.

Köksal EN. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanım Sıklığının Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi [thesis]. [Samsun]; 2016

Kaneita Y, Uchida T, Ohida T. Epidemiological Study Of Smoking Among Japanese Physicians. Preventive Medicine. 2010; 51.2 : 164-167.

Senol Y, Donmez L, Turkay M, Aktekin M. The İncidence Of Smoking And Risk Factors For Smoking İnitiation In Medical Faculty Students: Cohort Study. Bmc Public Health. 2006; 6.1 : 128.

Dallongeville J, Marécaux N, Fruchart JC, Amouyel P. Cigarette Smoking İs Associated With Unhealthy Patterns Of Nutrient İntake: A Meta-Analysis. The Journal Of Nutrition. 1998; 128.9 : 1450-7.

Cade J.E, Margetts B.M. Relationship Between Diet And Smoking--İs The Diet Of Smokers Different?. Journal Of Epidemiology & Community Health. 1991; 45.4 : 270-2.

Alexopoulos E.C, Jelastopulu E, Aronis K, Dougenis D. Cigarette Smoking Among University Students İn Greece: A Comparison Between Medical And Other Students. Environmental Health And Preventive Medicine. 2010; 15.2 : 115.

Clark E, McCann TV, Rowe K, Lazenbatt A. Cognitive Dissonance And Undergraduate Nursing Students’ Knowledge Of, And Attitudes About, Smoking. Journal Of Advanced Nursing. 2004; 46.6 : 586-594.

Ross H, Blecher E, Yan L, Hyland A. Do Cigarette Prices Motivate Smokers To Quit? New Evidence From The Itc Survey. Addiction. 2011; 106.3 : 609-19.

Ramakrishna GS, Sankara Sarma P, Thankappan KR. Tobacco Use Among Medical Students İn Orissa." Natl Med J India. 2005; 18.6 : 285-9.

Nasser A, Salah B, Regassa L, Alhakimy A, Zhang X. Smoking Prevalence, Attitudes And Associated Factors Among Students İn Health-Related Departments Of Community College İn Rural Yemen. Tobacco Induced Dıseases. 2018; 16.

Published
2018-12-20
Section
Literature Review With Cases