Güzel Bir Burunla Rahat Bir Uyku

  • Billur SEZGİN
  • Reha YAVUZER
  • Fatma Nur AKSAKAL

Abstract

Amaç: Biyolojik ritmin en önemli bileşenlerinden uyku, birçok değişkenden etkilenmektedir. Literatürde nazal polipektomi, septoplasti ve konka rezeksiyonlarının uyku kalitesine olan etkileri incelenmiştir ancak estetik rinoplastinin uyku üzerine etkileri açısından herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışma, rinoplastinin uyku kalitesine olan etkisini saptamayı hedeflemektedir.Yöntemler: Tek cerrah tarafından, 2006-2009 yılları arasında kapalı teknikle primer rinoplasti yapılan olguların uyku kaliteleri değerlendirildi. Uyku kalitesi PSQI (Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği) kullanılarak ölçüldü. Hastalar estetik rinoplastiye ek olarak septoplasti yapılıp yapılmamasına göre iki grupta incelendi. Ameliyat öncesi ve sonrası ve septum müdehalesi yapılan ve yapılmayan gruplar arasında istatistiksel değerlendirme gerçekleştirildi.Bulgular: Estetik rinoplasti grubunda preoperatif ve postoperatif değerlerin her ikisi “iyi” uyku kalitesi ile uyumluydu ancak ameliyat sonrası kalite düzeyindeki artış anlamlıydı. Ek olarak septoplasti olan hastalarda da değişim istatistiksel olarak anlamlıydı ve uyku kalitesi “kötü” iken postoperatif dönemde “iyi” olarak değişim gösterdi. Septoplasti hastaları postoperatif dönemde nefes alma şikayetlerinin gerilemesine göre ikiye ayrılarak tekrar incelendi. Nefes alma sorunlarının ameliyat sonrası tamamen gerilediğini belirten hastaların PSQI skor değişimi anlamlı iken hala nefes alma sorunu olduğunu belirten hastalarda değişim istatistiksel olarak anlamlı değildi.Sonuç: Bu çalışmada gösterildiği gibi ameliyat öncesinde septum deviasyonu olması ve ameliyatla bunun giderilmesi uyku kalitesinde belirgin artışla sonuçlanmaktadır. Deviasyon olmaksızın ameliyat edilen hastalarda da uyku kalitesinde artış gözlenmesi, nazal çatıya müdahelelerin de havayolundaki rezistansı azalttığını düşündürmektedir. Nefes şikayeti gerilemeyenlerde PSQI’larda değişim saptanmaması nefesle uyku arasındaki öngörülen bağlantıyı kuvvetlendirirken, bu hastalarda spreader greft gibi uygulamaların havayolunu yeniden yapılandırmada daha etkili olabileceğini düşündürmektedir.Anahtar Kelimeler: Rinoplasti, septoplasti, uyku kalitesi, PSQIA Good Night’s Sleep with a Pretty NoseObjective: Several studies confirm the relationship between nasal surgery and the quality of sleep, but these surgical interventions are limited to septoplasty, turbinectomy and nasal polipectomy. Rhinoplasty is not limited to functional surgical interventions therefore the outcome of cosmetic surgical procedures should also be taken into consideration.Methods: A study was conducted to determine the effect of cosmetic rhinoplasty with or without additional septoplasty on the quality of sleep. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to determine sleep quality. A comparative analysis between preoperative and postoperative scores was performed along with a correlation analysis to test the relationship between sleep quality and nasal breathing.Results: Although both preoperative and postoperative values were consistent with “good” sleep quality, the increase of the quality of sleep was significant for cosmetic rhinoplasty. For patients who had additional septoplasty, the improvement in sleep quality was significant and sleep quality changed from “poor” to “good”. Septoplasty patients were then further evaluated according to the postoperative relief of their nasal breathing complaints.  Patients who claimed they no longer had any breathing problems showed a significant change in score, while the change in score was insignificant for patients who still experienced nasal breathing problems.Conclusion: Previous studies have demonstrated the positive impact of septoplasty on the sleep quality, but this study also shows an increase of sleep quality with cosmetic rhinoplasty without septoplasty. Structural changes resulting from rhinoplasty alone can have a positive influence in increasing nasal airflow.Key Words: Rhinoplasty, septoplasty, sleep quality, PSQI
Section
Original Research