İntrakranyal Lezyonlarda Magnetik Rezonans Kılavuzluğunda Stereotaktik Biyopsi ile 310 Vakanın Analizi

  • Özgür Kardeş Adana Başkent Üniversity
  • Emre Durdağ Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
  • Soner Çivi Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
  • Halil İbrahim Süner Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
  • Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.

Abstract

Giriş:Stereotaksik biyopsi nöroonkolojide klinisyeni tanıya götüren önemli bir cerrahi prosedürdür. Derin yerleşimli ve kritik lokalizasyonlu lezyonlarda minimal invaziv olarak tanı elde etmek mümkün hale gelmiştir. Literatürde geniş vaka serileri bulunmaktadır. Bu çalışmamızda 310 vakalık manyetik rezonans görüntüleme (MRG) kılavuzlu stereotaksik biyopsi deneyimimizin sunulması amaçlanmıştır. Yöntem:Kliniğimizde 2012 -2018 yılları arasında gerçekleştirilen, hedefin belirlenmesi için MRG yöntemi kullanılan, 310vakanın, yaş ve cinsiyet dağılımları,stereotaktik biyopsi uygulanan lezyonları yerleri, materyallerinin histopatolojik sonuçları,ve gelişen komplikasyonlarıretrospektif olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca teknik ile ilgili de bilgi verilmiştir. Bulgular:Lokal anestezi altında stereotaktik çerçevenin takılmasını takiben yapılan MRG ile hesaplamalar sonrası, ameliyathane şartlarında genel anestezi uygulanılarak stereotaktik biyopsi işlemi uygulanmıştır. Hastaların ortalama yaşları 57.28 (3-87) olarak saptandı. Hastaların 169’u erkek (%55), 141’i kadındı (%45). Lezyonların 184’ünün hemisferik yerleşimli olduğu (%59), en sık saptanan tanının glioblastoma multiforme olduğu (%34.19) görüldü. 8 hastada tanı koyulamadığı görüldü (%2). Toplam 13 olguda komplikasyon geliştiği (%4), 2 hastanın işleme bağlı erken dönemde eksitus olduğu görüldü (%0.6). Hastaların 307’sinde tanı elde edildiği (%99) görüldü. Sonuç:Çalışmamızın sonuçları, tedavi planlaması için kesin histopatolojik sonuçların gerekli olduğu olgularda, MRGkılavuzluğunda uygulanan stereotaktik biyopsi işleminin, düşük komplikasyon oranı ve etkinliği nedeniyle, güvenilir ve uygulanabilir olduğunu göstermektedir.

Author Biographies

Özgür Kardeş, Adana Başkent Üniversity
Neurosurgery
Emre Durdağ, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Soner Çivi, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Halil İbrahim Süner, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği
Kadir Tufan, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Adana, Türkiye.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği

References

Apuzzo ML, Chandrasoma PT, Cohen D, Zee CS, Zelman V:Computed imaging stereotaxy: Experience and perspectiverelated to 500 procedures applied to brain masses.Neurosurgery 1987;20: 930–7.

Barlas O, Bayındır Ç, Can M, İdrisoğlu HA, Savaş A, Miyandoabci S: Image guided stereotactic biopsy of brain tumors. A study of 211 cases. Med Bull Istanbul 1994;27:64-9.

Bernstein M, Parrent AG: Complications of CT-guided stereotactic biopsy of intra-axial brain lesions. J Neurosurg 1994;81: 165-8.

Chandrasoma PT, Smith MM, Apuzzo ML: Stereotactic biopsy in the diagnosis of brain masses: comparison of results of biopsy and resected surgical specimen. Neurosurgery 1989;24: 160-5.

Chernov M, Muragaki Y, Taira T, Iseki H: H-MRS-guided stereotactic brain biopsy. Stereotact Funct Neurosurg 2012;90: 63-5.

Dammers R, Schouten JW, Haitsma IK, Vincent AJPE, Kros JM, Dirven CMF: Towards improving the safety and diagnostic yield of stereotactic biopsy in a single centre. Acta Neurochir 2010;152: 1915-21.

Erşahin M, Karaarslan N, Gürbüz MS, Hakan T, Berkman MZ, Ekinci O, Denizli N, Aker FV: The safety and diagnostic value of frame-based and CT-guided stereotactic brain biopsy technique. Turk Neurosurg 2011;21: 582-90.

Hall WA: The safety and eff icacy of stereotactic biopsy for intracranial lesions. Cancer 1998;82: 1749-55.

Heper AO, Erden E, Savas A, Ceyhan K, Erden I, Akyar S, Kanpolat Y: An analysis of stereotactic biopsy of brain tumors and nonneoplastic lesions: A prospective clinicopathologic study. Surg Neurol 2005;64: 82-8.

Kickengereder P, Willeit P, Simon T, Ruge M: Diagnostic value and safety of stereotactic biopsy for brainstem tumors: A systematic review and analysis of 1480 cases. Neurosurg 2013;72: 873-82.

Krieger MD, Chandrasoma PT, Zee CS, Apuzzo ML: Role of stereotactic biopsy in the diagnosis and management of brain tumors. Semin Surg Oncol 1998;14: 13-25.

Savaş A: Beyin biyopsisi–Stereotaktik cerrahi tekniği. Temel Nöroşirürji, Cilt 1, Ankara: Türk Nöroşirürji Derneği Yayınları, 2010: 1999-2003

Waters JD, Gonda DD, Reddy H, Kasper EM, Warnke PC, Chen CC: Diagnostic yield of stereotactic needle biopsies of subcubic centimeter intracranial lesions. Surg Neurol Int 2013; 4 Suppl 3: 176–81.

Leksell L: A stereotaxic apparatus for intracerebral neurosurgery. Acta Chir Scand 9:229–253, 1949

Zhang QJ, Wang WH, Wei XP, Yu YG. Safety and efficacy of frameless stereotactic brain biopsy techniques.Chin Med Sci J. 2013;28:113-6.

Kulkarni AV, Guha A, Lozano A, Bernstein M: Incidence of silent hemorrhage and delayed deterioration after stereotactic brain biopsy. J Neurosurg 1998;89: 31-5.

Ostertag CB, Mennel HD, Kiessling M: Stereotactic biopsy of brain tumors. Surg Neurol 1980;14: 275–83.

Published
2018-09-22
Section
Original Research