Travmatik Diyafram Rüptürleri: Yirmi Hastanın Retrospektif Analizi

  • Hasan BOSTANCI
  • Kürşat DİKMEN
  • Tevfik Tolga ŞAHİN

Abstract

Amaç: Travmatik diyafram rüptürleri nadir görülen ve teşhisi zor olan bir durumdur. İlave olarak yüksek mortalite ve morbidite ile seyreder. Travmanın şiddetinin önemli bir göstergesidir. Bu çalışmanın amacı, diyafram rüptürü olan hastaların retrospektif analizinden elde ettiğimiz 2 yıllık deneyimimizi literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmektir.Yöntemler: Çalışmamızda Ocak 2009 ile Aralık 2011 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran ve diyafram rüptürü tanısı ile tedavi edilen 3’ü kadın, 17’si erkek toplam 20 hastanın verileri rektrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, tanının erken ya da geç konulmuş olması, yapılan tetkikler, künt ve/veya penetran travma oranı, defektin çapı ve lokalizasyonu, eşlik eden organ yaralanmaları, organ herniasyonunun mevcudiyeti, uygulanan cerrahi prosedür, hastanede kalış süresi, mortalite ve morbidite oranları ve nedenleri değerlendirildi.Bulgular: Travmatik rüptürü olan 20 hastanın 17’si erkek ve 3’ü kadındı. Yaş ortancası 40.2 (20-76) idi. 17 hastada künt travma ve 3 hastada penetran travma mevcuttu. Operasyona alınan hastaların 8’inin (%40) akciğer grafisinde rüptür tespit edildi. Hemodinamik açıdan stabil olan 5 (%25) hastanın abdominotorakal BT’sinde diyafragmatik rüptür tespit edildi. Yedi (%35) hastaya hiçbir tetkik yapılamadan doğrudan operasyona alındı. Toplam mortalite sayısı 7 (%35) olarak bulundu. Hastanede kalış süresi ortalama 10.7±4.0 gündü. Diyafragmatik rüptür 15 (%75) hastada solda, 5 (%25) hastada ise sağda lokalizeydi. Oluşan defektin çapı ortalama 6.8±2.9 cm (2-12cm) idi. Hastaların sadece 6’sında (%30) izole diyafram onarımı yapıldı. Opere edilen hastaların 4’ünde (%20) herniye bir organ gözlenmezken, omentum (%35), mide (%30), dalak (%30), ince barsaklar (%15) ve kolonun (%10) herniye olduğu gözlendi.Sonuç: Diyafram rüptürünün acil şartlarda tanısı güçtür. Çünkü çoğu hasta hemodinamik açıdan unstabildir ve tanı için gerekli tetkik için zaman yoktur. Bu nedenle künt ya da penetran travması olan her hastada diyafram rüptürünün de olabileceği akla getirilmelidir. Operasyon esnasında her iki diyafragmanın dikkatli bir şekilde eksplore edilmesi ile muhtemel bir rüptürün atlanması en aza indirilecek ve bu duruma bağlı oluşabilecek mortalite ve morbidite oranları azalacaktır. Anahtar Kelimeler: Travma, diyafram, rüptür, mortalite, morbiditeTraumatic Diaphragmatic Ruptures: a Retrospective Analysis of Twenty PatientsObjective: Traumatic diaphragmatic rupture is a rare condition whose diagnosis is also difficult. High morbidity and mortality rates are seen. In our study we aimed to examine these cases in a 2 years period retrospectively together with literature findings.Methods: In our study 20 patients who were diagnosed and treated as traumatic diaphragmatic rupture between January 2009 and December 2011 were examined retrospectively. Patient age, gender, laboratory and radiologic findings, blunt or penetrating trauma ratio, diameter and localization of rupture, other organ lacerations, organ herniation, surgical procedure, hospitalization duration, mortality and morbidity were examined.Results: Seventeen of 20 traumatic rupture patients were male and 3 of them were women. Median age were 40.2 (20-76). Sventeen patients had blunt and 3 patients had penetrating trauma. Eight operated patients (40%) had ruptures diagnosed with chest X-Ray. Five patients (25%) were diagnosed with the help of thoracoabdominal CT. Four patients were operated on urgently. Total mortality was 7 (35%). Mean hospitalization duration was 10.7±4.0 days. Fifteen patients had a left and 5 patients had right diaphragmatic rupture. Mean rupture diameter was 6.8±2.9 cm (2-12 cm). Only 6 patient ruptures were repaired singly. Four operated patients did not have any herniation (20%). Ruptures with organ herniations were as follows; omentum (35%), stomach (30%), spleen (30%), small bowel (15%) and colon (10%).Conclusion: Diagnosis of diaphragmatic rupture is difficult. Many of the patients with rupture were unstable hemodynamically and there is usually little time for accurate diagnostic tests. Therefore, very few patients with blunt or penetrating trauma are also examined for a rupture.Intraoperative careful bilateral examination of the diaphragm is essential for reducing morbidity and mortality rates. Key Words: Trauma, diaphragm, rupture, mortality, morbidity
Section
Original Research