Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi Uygulamasında Işıklı Stile Kullanılması

  • Seyfi Kartal
  • Osman Yiğci
  • Ali Alkan Yılmaz
  • Yavuz Selim Akıntürk
  • Özkan Orhan
  • Ebubekir Esen
  • Çağdaş Kahveci

Abstract

Amaç: Yoğun bakım  hastaların da uzun sure mekanik ventilasyona bağlı endotrakeal tüp ile ilgili gelişebilecek olası problemleri engellemek için trakeostomi tercih edilmektedir. Perkütan dilatasyonel trakeostomi en sık tercih edilen yöntemdir. Işıklı stile zor entübasyonda kullanılan çoğu merkezde bulunan bir alettir. Bu çalışmada, ışıklı stile’nin perkütan dilatasyonel trakeostomi işleminde işlem başarısındaki etkinliğini değerlendirilmeyi amaçladık. Yöntem: Çalışma retrospektif olup hasta dosyaları geriye yönelik taranarak gerçekleştirildi. Çalışmaya yoğun bakım ünitesinde yatarak tedavi gören 20 hasta dahil edildi. Gerekli ön hazırlık sonrası ETT’ün içinden ışıklı stile distal ucu 1 cm dışarıda kalacak şekilde ilerletildi. Boyun ön duvarında ışık reflesinin optimum izlenebildiği 2.kartilaj aralık seviyesine kadar tüp geri çekildi ve işaretlendi.  İğne ile dik olarak işaretli alandan girilerek trakeaya ulaşıldı ve içerisinden klavuz tel trakea içerisine ilerletilerek iğne çıkarıldı. Fiber optik bronkoskop klavuz telin yeri, orta hattaki konumu, vokal korta yakınlığı, trakea posterior duvara, kıkırdak dokuya ve damarsal yapıya hasar verip vermediği gibi parametreler değerlendirilerek kaydedildi. Bulgular:Tüm hastalarda işlem başarı ile gerçekleştirildi. Işıklı stile ile işlemin yapılma esnasında 1 hastada geçici olarak desatürasyon, bradikardi gelişmiştir. İşlem süresi 20.2 ± 4.1 dakikadır. Komplikasyon olarak sadece 3 hastada endotrakeal tüp kafı delinmiştir. Tartışma: Perkütan dilatasyonel trakeostomi’de ışıklı stile, çoğu merkezde bulunan ucuz, uygulanması basit ve kolay olup girişim yerinin tespitinde klavuz olarak kullanılabilmekte, olası koplikasyonları azaltarak işlem güvenilirliğini arttırmaktadır.

References

Marsh HM, Gillespie DJ, Baumgartner AE. Timing of tracheostomy in thecritically

illpatients. Chest 1989; 96: 190-3.

Whited RE. A prospective study of laryngo tracheal sequelae in term intubation.

Laryngoscope 1984; 94: 367-77.

Heffner JE. The role of tracheostomy in weaning. Chest 2001;120:477-81.

Shelden CH, Pudenz RH, Freshwater DB, et al. New method for tracheotomy. J

Neurosurgical 1955; 12: 428-31.

Griggs WM, Wortley LIG, Gilligan JE, et al. A simple percutaneous tracheostomy

technique. Surg Gynecol Obstet 1990; 170: 543-5.

François B. Complications of tracheostomy performed in the ICU. Chest 2003;123(1):151-158.

V Erden, NŞ Hamzaoğlu, G Başaranoğlu, et al. Percutaneous Tracheostomy with Percu Twist Technique Yoğun Bakım Dergisi 2004;4(1):57-60

Toy FJ, Weinstein JD. A percutaneous tracheostomy device. Surgery 1969;65:384-9.

GriggsWM,Worthley LIG, Gilligan JE, Thomas PD, Myburg JA. A simple percutaneous tracheostomy technique. Surgery 1990;170:543-5.

Frova G, Quintel M. A new simple method for Percutaneous tracheostomy: Controlled rotating dilation. Intensive Care Med 2002;28:299-303.

Addas BM, Howes WJ, Hung OR. Light-guided tracheal puncture for percutaneous tracheostomy. Can J Anaesth. 2000 Sep;47(9):919-22.

Çiçek M, Gedik E, Yücel A, et al. Griggs Tekniği İle Açılan Perkütan Trakeostomi Sonuçlarımız İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2007; 14(1): 17-20

Agrò F, Hung OR, Cataldo R, et al. Lightwand intubation using the Trachlight: a brief review of current knowledge. Can J Anaesth. 2001; 48(6): 592-9.

Madsen KR, Guldager H, Rewers M, et al. Danish Guidelines 2015 for percutaneous dilatational tracheostomy in the intensive care unit. Dan Med J. 2015; 62(3): 1-8

Beltrame F, Zussino M, Martinez B, et al. Percutaneous versus surgical bedside tracheostomy in the intensive care unit: a cohort study. Minerva Anestesiol. 2008;74(10):529-35.

Hill BB, Zweng TN, Maley RH, et al. Percutaneous dilational tracheostomy: report of 356 cases. J Trauma. 1996; 41(2): 238-43

Freeman BD, Isabella K, Cobb JP, et al. A prospective, randomized study comparing percutaneous with surgical tracheostomy in critically ill patients. CritCareMed. 2001; 29(5): 926-30

Higgins KM, Punthakee X. Meta-analysis comparison of open versus percutaneous tracheostomy. Laryngoscope. 2007 Mar; 117(3): 447-54.

Friedman Y, Mizock BA. Percutaneous versus surgical tracheostomy: procedure of choiceorchoice of procedure. Crit Care Med 1999; 27: 1684-5.

Ravi PR, Vijay MN. Real time ultrasound-guided percutaneous tracheostomy: Is it a better option thanbronchoscopic guided percutaneous tracheostomy? Med J Armed Forces India. 2015; 71(2): 158-64.

Sagıroglu AE, Agkoc E, Dogan Y, et al. Yoğun bakım ünitesinde perkütan ve cerrahi trakeostominin karşılaştırılması Göztepe Tıp Dergisi 2010; 25(2): 60-70

Van Heerden PV, Webb SA, Power BM, et al. Percutaneous dilatational tracheostomy — a clinical study evaluating two systems. Anaesth Intensive Care 1996;24:56–9.

Dempsey GA, Grant CA, Jones TM. Percutaneous tracheostomy: a 6 yr prospective evaluation of the single tapered dilator technique. Br J Anaesth. 2010 Dec;105(6):782-8.

Byhahn C, Westphal K, Meininger D, Gürke B, Kessler P, Lischke V. Single-dilator percutaneous tracheostomy: A comparison of Percu Twist and Ciaglia Blue Rhino techniques. Intensive Care Med 2002;28:1262-6.

Published
2020-03-10
Section
Original Research