Stiff Person Sendromlu Olguda TİVA ile Anestezi Yönetimi ve Literatür Derlemesi

  • Naciye Türk Özterlemez Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesi
  • Gamze Küçükçiloğlu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Mustafa Arslan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Berrin Işık Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Abstract

Stiff Person Sendromu (SPS), nadir görülen, aksiyal ekseni ve ekstremite kaslarını etkileyen, ilerleyici rijidite ve kas spazmları ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. Spinal kord aracılı refleks mekanizmanın fizyolojik düzensizliği ile ilişkili ani hareketler görülür. Mekanizması tanımlanmamışsa da beyin omurilik sıvısında GAD (Glutamik asit dekarboksilaz) antikorlarının bulunması ve diğer otoimmün hastalıklarla birlikteliği immünolojik kaynaklı olduğunu düşündürmektedir. Semptomatik tedavide benzodiyazepinler, baklofen ve immünsupresiflerden faydalanılır. Sendromun tedavisinde kullanılan ilaçların anestezik ajanlarla olası etkileşiminden dolayı anestezi uygulamaları özellik gösterir. Bu yazıda; SPS tanılı erişkin olguda bilateral el bilek tendon onarımı operasyonunda, TİVA ile anestezi yönetimimizi sunarak literatür bilgileri ışığında tartışmayı hedefledik.

Author Biographies

Naciye Türk Özterlemez, Gazi Üniveristesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Gamze Küçükçiloğlu, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Mustafa Arslan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Berrin Işık, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

References

Hylan K, Vu AD, Stammen K, Anesthetic Considerations of Stiff-PersonSyndrome: A Case Report. AANA J. 2016;7:181-7.

Levy LM, Dalakas MC, Floeter MK. The stiff-person syndrome: an autoimmune disorder affecting neurotransmission of gamma-aminobutyricacid. AnnInternMed 1999;11 131:522-30.

Ali F, Rowley M, Jayakrishnan B, Teuber S, Gershwin ME, Mackay IR. Stiff-personsyndrome (SPS) and anti-GAD-related CNS degenerations: Protean addition stothe autoimmune central neuropathies. J Autoimmun 2011;37:79–87.

Darren Y L C and Robyn G, Anaesthetic Recommendations for Stiff Person Syndrome J Anest&IntenCareMed, 2017; 3:555615

Ferrandis R, Belda J, Llau JV, Belda G, Bahamonde JA Anesthesiafor cardiac surgery on a patient with Stiff Person Syndrome. J CardiothrosicVascAnesth 2005;19: 370-2

Obara M, Chinzei M, Komatsu K et al. Anesthethetic management of a patient with Stiff Person Syndrome. Anesthesia 2002;5 57:511

Johnson JO, Miller KA Anesthetic implications in stiff-person syndrome. AnesthAnalg 1995;80:612-613.

Cassavaugh JM, Oravitz TM Multiple anesthetics for a patient with stiff-person syndrome. J ClinAnesth 2016;31:197-199.

Bouw J, Leendertse K, Tijssen MA ve ark. Stiff Person Syndrome and Anesthesia: Case Report. AnesthAnalg 2003;97:486-7.

Toscano FV, Angela KV, Hamilton H ve ark. Total Intravenous Anesthesia (TIVA) for Stiff-Person Syndrome .OpenJournal of Anesthesiology 2012; 2:185-7.

Published
2018-03-15