Annelerin Doğum Sonu Dönemde Hastanede Verilen Ebelik/Hemşirelik Bakımından Memnuniyetleri

  • Esra Arslan Gürcüoğlu Gazi University
  • Gülşen Vural Yakındoğu Üniversitesi

Abstract

Amaç: Çalışma, doğum sonu servislerde yatan annelerin ebelik ve hemşirelik bakımından duydukları memnuniyetin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma bir üniversite, bir eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere iki hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yapıldığı iki hastanede, bir yıl içinde doğum yapan anneler evreni oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini belirlemek için Pass 2008 programı kullanılmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda araştırmanın örneklemini 200 annenin oluşturmasına karar verilmiştir. Veriler anket formu ve Görsel Analog Hasta Tatmini Skalası (GAHTS) aracılığı ile toplanmıştır. Uygulamanın yapıldığı hastanelerdeki doğum sayısı farklı olduğu için, her bir hastaneden örnekleme alınacak sayıyı belirlemede ağırlıklandırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS for Windows 15.0 programı kullanılmıştır. Sayısal değişkenler ortalama( ±), standart sapma veya ortanca [min-maks] ile, niteliksel değişkenler ise sayı ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi ki kare, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bulgular: Annelerin %90’ının doğum yaptıkları hastanelerden aldıkları bakımından memnun oldukları belirlenmiştir. Annelerin GAHTS skalasından aldıkları ortalama puan 7.1±2.1 olarak belirlenmiştir. Doğum sonu servislerde annelere verilen bakımın daha çok kanama kontrolü, ağrıyı önleme, emzirme ve bebeğin kontrolleri konularında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Dikişlerin kontrolü, hijyen, perine ve meme bakımının yeterince yapılmadığı belirlenmiştir. Taburculuk eğitimi, bebek bakımı, kanama kontrolü, evde bakım, aile planlaması, egzersiz ve ruhsal değişiklikler benzeri konulara ilişkin bakım işlevlerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışmaya katılan annelerin yeterli ebelik/hemşirelik bakımı almadıkları halde bakımdan memnun oldukları görülmüştür. Bu nedenle DS kliniklerde yatan annelerin bakım memnuniyetleri ile beklentileri arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Author Biographies

Esra Arslan Gürcüoğlu, Gazi University
Department of Nursing
Gülşen Vural, Yakındoğu Üniversitesi
Sağlık bilimleri fakültesi, hemşirelik bölümü

References

Balkaya AN. Postpartum dönemde annelerin bakım gereksinimleri ve ebe-hemşirenin rolü. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002; 6: 42-9.

Bobak IM, Jensen MD. Maternity and Gynecologic Care. Philadephia: Mosby; 1997.

Gorrie TM, McKinney ES, Murray SS. Foundations of Maternal-Newborn Nursing. Second Edition. Philadelphia: WB. Saunders Company; 1998.

Reeder S, Martin LL, Koniak-Griffin D. Maternity Nursing. Eighteenth Edition. Philadelphia: Lippincot Company; 1997.

Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi. Ankara: AÇSAPGM; 2010.

Güler K. Prenatal bakımı etkileyen faktörlerle ilgili epidemiyolojik bir çalışma. Hemşirelik Bülteni 1998; 3:12.

Smith-Hanrahan C, Deblois D. Postpartum early disharge: impact on maternal fatigue and functional ability. Clin Nurs Res. 1995; 4: 50-66.

Özer A, Çakıl E. Sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini Etkileyen Faktörler. TAD 2007; 5:140-143.

AIMS Ireland, What Matters to You: A Maternity Care Experience Survey. Ireland: 2010.

Waldenström U, Rudman A, Hildingsson I et al. Intrapartum and postpartum care in Sweden: women's opinions and risk factors for not being satisfied. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2006; 85: 551-60.

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C. Continuous support for women during childbirth. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd; 2004.

Biro MA, Waldenström U, Brown S, Pannifex JH. Satisfaction with team midwifery care for low- and high-risk women: a randomized controlled trial. Birth 2003; 30: 1–10.

Homer CS, Davis GK, Cooke M, Barclay LM. Women's experiences of continuity of midwifery care in a randomised controlled trial in Australia. Midwifery 2002; 18: 102–12.

Hildingsson IM. New parents’ experiences of postnatal care in Sweden. Women Birth 2007; 20: 105-113.

Rudman A, Waldenström U. Critical views on postpartum care expressed by new mothers. BMC Health Services Research 2007; 7: 178.

Eker A, Yurdakul M. Sezaryen sonu verilen bakımın hasta memnuniyetine etkisi. Mersin Üniv Sağlık Bilim Derg 2008; 1: 26-35.

Pınar G, Pınar T. Yeni doğum yapmış kadınların empatik iletişim beklentilerinin ebe/hemşireler tarafından karşılanma durumu. Tıp Araştırmaları Dergisi 2009; 7 :132-140.

Cheng CY, Li Q. Integrative review of research on general health status and prevalence of common physical health conditions of women after childbirth. Womens Health Issues 2008; 18: 267-80.

Yıldırım A. Şimşek H. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2005.

Yıldız H, Küçükşahin N. Kırsal bölgede annelerin doğum sonu yaşadıkları sorunlar ve bakım gereksinimleri. Türk Aile Hek Derg 2011; 15: 159-66.

Altuntuğ K, Acar A. Doğum Sonu Dönemde Anneler ve Ebe/Hemşirelerin Eğitim Önceliklerinin Karşılaştırılması. Sted 2011; 20: 163-8.

Beydağ DK. Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007; 6: 479-83.

Kılınçer C, Zileli M. Görsel Analog Hasta Tatmini Skalası. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006; 23: 113-8.

http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/dunyada-en-yuksek-sezaryen-orani-turkiyede/763733

Aksoy M, Aksoy AN, Dostbil A, Gursac Celik M, Ahıskalıoğlu A. Sezaryen Ameliyatlarında Uygulanan Anestezi Teknikleri: Son On Yılın Retrospektif Analizi. Turk J Anaesth Reanim 2014; 42: 128-32.

Pınar G, Doğan N, Algıer L. Kaya N, Çakmak F. Annelerin doğum sonu konforunu etkileyen faktörler. Dicle Tıp Derg/Dicle Med J 2009; 36: 184-90.

Akan N. Erken Doğum Sonu Dönemde Kadınların Hemşirelik Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi SBE Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, 1988.

Kavuncubaşı Ş. Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi. Ankara. Siyasal Kitabevi, 2000; 292-5.

Özmen D. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatan hastaların beklentilerinin saptanması, II Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı, İzmir, 1999; 532-8.

Özmen A, Tabak RS. Zübeyde Hanım Doğumevi Hastanesi’ne başvuran gebelerin empatik iletişim açısından sağlık per sonelinden beklentileri. I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi: Uluslararası Katılımlı, 9-12 Kasım Marmaris, 2006; 77.

Fidan D, Pınar G. Doğum Yapmış Annelerin Empatik iletişim Açısından Ebe ve Hemşirelerden Beklentileri. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Đhsan Doğramacı Konferans Salonu, 5-8 Eylül, 2007: 64.

Varghese J, Rajagopal K. A study to evaluate the level of satisfaction perceived by postnatal mothers following nursing care in postnatal wards as expressed by themselves: pilot study. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare 2012; 2: 101-11.

Ertem G, Sevil Ü. Geliştirilen standartlar doğrultusunda verilen hemşirelik bakımının bakım kalitesine ve hasta memnuniyetine olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 4:1-13.

Aksakallı M, Çapık A, Ejder Apay S, Pasinlioğlu T, Bayram S. Loğusaların Destek İhtiyaçlarının ve Doğum Sonu Dönemde Alınan Destek Düzeylerinin Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2012;3:129-135.

Demirtaş B. Jinekoloji kliniğinde yatan hastaların aldıkları hemşirelik hizmetlerinden memnun olma durumları ve beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 11: 34-47.

Top M, Tarcan M, Güler H, Tekingündüz S. Hastane sektöründe yatan hastaların hasta tatmini ve hastane kalitesi algılamalarının değerlendirilmesi. İzmir ili sağlık bakanlığı hastaneleri örneği. Akademik Bakış Dergisi 2010; 22: 31-8.

İçyeroğlu G, Karabulutlu E. Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2011; 6: 140-5.

Hacıhasanoğlu R, Yıldırım A. Erzincan Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2011; 3: 55-62.

Apay SE, Arslan S. Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri. TAF Prev Med Bull 2009; 8: 239-44.

Arslan S, Evşen N, Tanrıversi D, Gürdil S. Hastaların Sağlık Hizmetlerinden ve Hemşirelik Bakımından Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. TAF Prev Med Bull 2012; 11: 717-24.

Doğaner G. Vajinal Yolla Dogum Yapan Kadınların Erken Postpartum Dönemde Kendisinin ve Yenidoğanın Bakımına Yönelik Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi; 2005.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (2010) Türkiye’de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık, 2008 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması, Ankara.

Yanıkkerem E, Altıparmak S, Karadeniz G, Sevil Ü. Erken Lohusalık Döneminde Olan Kadınların Doğum Sonrası Muayene Bulgularının Ve Doğum Sonu Bakıma İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Kadın Doğum Dergisi 2005;4: 673-80.

Dağ H, Dönmez S, Şen E, Şirin A. Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu. Gaziantep Med J 2013; 19: 65-70.

Yılmaz BT, Tel H. Postpartum dönemdeki kadınlarda algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri ile etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10: 1-6.

Published
2017-12-22
Section
Original Research